logo

DECLARATION

I. Declaration of candidate:

 

 

Information clause (in polish):

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na studia w Politechnice Rzeszowskiej, zaś w przypadku przyjęcia na studia, także w celu dydaktyczno-organizacyjnym Uczelni, niezbędnym dla prawidłowej realizacji i dokumentacji procesu kształcenia, w tym do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych. Dane wynikające z cytowanych poniżej przepisów prawa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 i c2 rozporządzenia. Pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a3 rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861), Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm.), wyrażonej zgody w przypadku danych nie wynikających z przepisów prawa lecz koniecznych do realizacji celów do jakich zostały pozyskane.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np. podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat lub przez inny okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 13. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

1 Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2 Art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
3 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

II. Setting up an account in the SIR system:

 

Check the correctness of the data provided (criminal liability applies for providing inaccurate data under the article 233 of Criminal Code)

 

III. Obligations of a candidate:

 

SIR application form will be printed by the Foreign Affairs Office at the Rzeszow University of Technology. Upon arrival to the Rzeszow University of Technology, candidates must visit the Foreign Affairs Office to sign the SIR application form.

 

 

If you have read the above information carefully and you accept the contents of declaration, press "Confirm".

 

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl