logo

Login (Nr SIR)

Hasło / Password

sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2023-08-30 12:48

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE

  • ankieta osobowa (formularz PODANIA SIR) – wydrukowana z Systemu Internetowej Rekrutacji i podpisana przez kandydata;
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu kierownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  • oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów kształcenia, w przypadku gdy koszty kształcenia pokrywa pracodawca;
  • inne dokumenty, o ile są wskazane w zasadach rekrutacji lub w odrębnych przepisach.

 

WYMAGANE DOKUMENTY NA KURSY / SZKOLENIA

  • formularz zgłoszeniowy;
  • zaświadczenie potwierdzające odbywanie studiów wyższych lub odpis dyplomu ukończenia studiów (absolwenci) oraz inne odpowiednie dokumenty określone w warunkach rekrutacji;
  • dowód uiszczenia opłaty za udział w kursie lub szkoleniu.

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2024