logo

Login (Nr SIR)

Hasło

sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 09:50

OŚWIADCZENIE

I. Oświadczenie kandydata:

 

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na kurs / szkolenie prowadzone w Politechnice Rzeszowskiej – na postawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), zaś w przypadku zakwalifikowania się na kurs / szkolenie, także w celu dydaktyczno-organizacyjnym Uczelni, niezbędnym dla prawidłowej realizacji i dokumentacji procesu kształcenia, w tym do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: realizacji zadań wynikających z art. 11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), jak również ewentualnie dochodzenia/obrony praw lub roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jak również brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości złożenia i rozpatrzenia formularza zgłoszeniowego, co będzie skutkowało niemożnością uczestnictwa w kursie / szkoleniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji na kurs / szkolenie – do zakończenia rekrutacji lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku zakwalifikowania się na kurs / szkolenie dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu kształcenia. Po tych okresach dane będą przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 9. W przypadku realizacji procesu rekrutacji posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem (z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa), poprzez złożenie u organizatora szkolenia odpowiedniego oświadczenia. Brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych będzie skutkował niemożnością rozpatrzenia Pani/Pana formularza zgłoszeniowego.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

 

II. Utworzenie konta kandydata w systemie SIR:

 

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie z zasadami pisowni.
 2. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych (uprzedzamy o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za podanie nieprawdziwych danych).
 3. Zapamiętaj login i hasło.
 4. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu formularza masz możliwość poprawy danych logując się na utworzone konto.
 5. Odczytuj informacje publikowane w zakładce "Komunikaty" dostępnej po zalogowaniu się na swoje konto. Będziesz tam otrzymywać ważne komunikaty i dowiesz się o decyzji dotyczącej przyjęcia na kurs / szkolenie.

 

III. Zobowiązania kandydata:

 

Wydrukowany i podpisany formularz PODANIA SIR wraz z dowodem wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest wymagana) oraz innymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres jednostki prowadzącej kurs / szkolenie.

 

 

Jeżeli uważnie przeczytałeś powyższe informacje i akceptujesz treść podejmowanych oświadczeń, wybierz przycisk "Potwierdź".

 

Rejestracja nieaktywna.

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2021