logo

Login (Nr SIR)

Hasło / Password

sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2020-02-27 13:21

OŚWIADCZENIE

I. Oświadczenie kandydata:

 

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanym dalej rozporządzeniem, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na studia podyplomowe / kursy dokształcające w Politechnice Rzeszowskiej na postawie art. 6 ust.1 lit. a1 rozporządzenia (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np. podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania (do zakończenia procesu aktualnej rekrutacji na studia podyplomowe / kursy dokształcające) lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. W takim przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej uczestniczyło w procesie rekrutacji na studia podyplomowe / kursy dokształcające (nie będzie rozpatrywane przez Politechnikę Rzeszowską). W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na adres e-mail: iod@prz.edu.pl informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie Pani/Pana imię i nazwisko oraz identyfikator SIR.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

1 Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

II. Utworzenie konta kandydata w systemie SIR:

 

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie z zasadami pisowni.
 2. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych (uprzedzamy o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za podanie nieprawdziwych danych).
 3. Zapamiętaj login i hasło.
 4. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu formularza masz częściową możliwość poprawy danych logując się na utworzone konto.
 5. Odczytuj informacje publikowane w zakładce "Komunikaty" dostępnej po zalogowaniu się na swoje konto. Będziesz tam otrzymywać ważne komunikaty i dowiesz się o decyzji dotyczącej przyjęcia na studia podyplomowe / kurs dokształcający.

 

III. Zobowiązania kandydata:

 

Wydrukowany i podpisany formularz PODANIA SIR wraz z dowodem wniesienia opłaty rekrutacyjnej (o ile jest wymagana) oraz innymi wymaganymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres jednostki prowadzącej studia podyplomowe / kurs dokształcający.

 

 

Jeżeli uważnie przeczytałeś powyższe informacje i akceptujesz treść podejmowanych oświadczeń, wybierz przycisk "Potwierdź".

 

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2024