Strona główna

Ostatnia modyfikacja: 2023-06-23 12:25

 

OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI
do Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
w roku akademickim 2023/2024

1. Wysokość opłaty

 

100 zł

 

 

2. Termin wnoszenia opłaty

 

do 1 września 2023 r.

 

 

3. Wnoszenie opłaty

 

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rejestracji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

 

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

 

W przypadku, gdy kandydat bierze udział w więcej niż jednym postępowaniu rekrutacyjnym, opłatę rekrutacyjną wnosi za udział w każdym z nich.

 

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, za które nie uiścił opłaty.

 

 

4. Zwrot opłaty

 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w SIR;
  • niedopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na skutek wniesienia opłaty po terminie określonym w pkt. 2.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do sekretariatu Szkoły Doktorskiej w terminie do dnia 10 września 2023 r.

 

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

 

 

Pliki do pobrania:

  • Wniosek (284 KB, PDF)
    w sprawie zwrotu opłaty wnoszonej przez kandydata za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły Doktorskiej
  • Zarządzenie Nr 55/2023 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 23 czerwca 2023 r. (336 KB, PDF)
    w sprawie określenia zasad i terminów wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2023/2024 oraz warunków i trybu zwrotu wniesionej opłaty

 

do góry

 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów