Strona główna

Ostatnia modyfikacja: 2023-07-05 09:59

OŚWIADCZENIE

I. Oświadczenie kandydata:

 

 

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres email: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji do szkoły doktorskiej na Politechnice Rzeszowskiej na postawie art. 6 ust. 1 lit. a1 RODO (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz ewentualnie w celu dochodzenia/obrony praw lub roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f2 RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania (do zakończenia procesu aktualnej rekrutacji do szkoły doktorskiej) lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych - w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane.
 8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie do administratora danych.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa. W takim przypadku Pani/Pana podanie nie będzie dalej uczestniczyło w procesie rekrutacji do szkoły doktorskiej (nie będzie rozpatrywane przez Politechnikę Rzeszowską). W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na adres e-mail: iod@prz.edu.pl informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie Pani/Pana imię i nazwisko oraz identyfikator SIR.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 13. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

1 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

2 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 

II. Utworzenie konta kandydata w systemie SIR:

 

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie z zasadami pisowni
 2. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych (uprzedzamy o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za podanie nieprawdziwych danych)
 3. Zapamiętaj login i hasło
 4. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu formularza masz możliwość poprawy danych i dodania swojego zdjęcia, logując się na utworzone konto
 5. Odczytuj informacje publikowane w zakładce "Komunikaty" dostępnej po zalogowaniu się na swoje konto. Będziesz tam otrzymywać ważne komunikaty i dowiesz się o decyzji dotyczącej przyjęcia do szkoły doktorskiej

 

III. Zobowiązania kandydata:

 

Wydrukowany i podpisany formularz PODANIA SIR wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

 

Jeżeli uważnie przeczytałeś powyższe informacje i akceptujesz treść podejmowanych oświadczeń, wybierz przycisk "Potwierdź".

 

Rejestracja nieaktywna.

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów