logo

Login (Nr SIR)

Hasło

sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 13:47

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa poniżej, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej jest obowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z SIR i podpisaną przez kandydata;
  2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu - oryginał suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych;
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
  6. oświadczenie o wcześniejszym kształceniu w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich;
  7. absolwenci szkół wyższych za granicą składają kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju;
  8. opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (w tym kopie artykułów naukowych);
  9. deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki, deklaracja kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowana rozprawa doktorska w sprawie przyjęcia doktoranta wraz z wykazem czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jakie mogą wystąpić w czasie kształcenia doktoranta
   (wzór deklaracji).
 2. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może odstąpić od wymogu złożenia przez kandydata deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 9.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia w szkole doktorskiej na kształcenie prowadzone w języku angielskim mają obowiązek złożyć deklarację, potwierdzającą możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w języku angielskim oraz dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 4. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:
  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będzie prowadzone kształcenie,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kandydat - absolwent Uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska lub kandydat nieposiadający suplementu do dyplomu jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen ze studiów I i II stopnia dla każdego ze stopni oddzielnie lub jednolitych studiów magisterskich.

 

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2020