Strona główna

Logowanie nieaktywne

Ostatnia modyfikacja: 2022-02-10 08:26

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa poniżej (pkt 1 oraz 4 – 6), w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej jest obowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z SIR i podpisaną przez kandydata;
  2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu - oryginał suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych;
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
  6. oświadczenie o wcześniejszym kształceniu w szkole doktorskiej lub na studiach doktoranckich - wzór oświadczenia (149 KB, PDF)
  7. absolwenci szkół wyższych za granicą składają kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju;
  8. opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi (w tym kopie artykułów naukowych);
  9. deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o podjęciu się opieki naukowej w zakresie określonej dyscypliny naukowej;
  10. deklarację kierownika jednostki organizacyjnej, w której będzie realizowana rozprawa doktorska w sprawie przyjęcia doktoranta - wzór deklaracji (129 KB, PDF);
  11. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 2. Obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 podpunkt 2 i 3 nie dotyczy kandydata, o którym mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. W uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może odstąpić od wymogu złożenia przez kandydata deklaracji, o której mowa w pkt 1 podpunkt 9.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły doktorskiej na kształcenie prowadzone w języku angielskim mają obowiązek złożyć deklarację, potwierdzającą możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w języku angielskim oraz dokument potwierdzający znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 5. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:
  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będzie prowadzone kształcenie,
  2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki,
  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Kandydat - absolwent Uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska lub kandydat nieposiadający suplementu do dyplomu jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen ze studiów I i II stopnia dla każdego ze stopni oddzielnie lub jednolitych studiów magisterskich.

 

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów