logo

Logowanie nieaktywne

Login (Nr SIR)

Hasło

sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 13:46

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA DOKTORANCKIE

Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa poniżej, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie jest obowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć w dziekanacie właściwego wydziału następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) - wydrukowaną z SIR i podpisaną przez kandydata;
  2. kopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu pracownikowi właściwego dziekanatu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kopię suplementu do dyplomu jednolitych studiów magisterskich albo studiów I i II stopnia lub indeks w przypadku nieposiadania suplementu - oryginał suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu pracownikowi właściwego dziekanatu w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. deklarację osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego podjęcia się opieki naukowej w zakresie określonej dziedziny lub dyscypliny nauki (wzór deklaracji);
  5. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia doktoranckie (w skali 2:1) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  6. kolorową fotografię kandydata w wersji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi - wymagania dotyczące zdjęć w wersji elektronicznej;
  7. oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych;
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1);
  9. dowód wpłaty za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, wniesionej na konto Uczelni;
  10. absolwenci szkół wyższych za granicą składają oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju;
  11. opis dotychczasowej działalności naukowej wraz z dokumentami potwierdzającymi;
  12. kandydat będący beneficjentem programu „Diamentowy Grant” jest zobowiązany do złożenia kopii ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw nauki o przyznaniu środków finansowych na realizację badań naukowych w ramach programu „Diamentowy Grant”.
 2. Kandydat powinien złożyć deklarację, potwierdzającą możliwość udziału w zajęciach prowadzonych w języku angielskim.
 3. Kandydat - absolwent Uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska lub kandydat nieposiadający suplementu do dyplomu jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen ze studiów I i II stopnia dla każdego ze stopni oddzielnie.

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2019