logo

Logowanie nieaktywne

Login (Nr SIR)

Hasło

sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 10:34

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

1. Wysokość opłaty

 

100 zł dla kandydatów na studia doktoranckie

 

 

2. Termin wnoszenia opłat

 

do 7 września 2018 r. na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie

 

 

3. Wnoszenie opłat

 

Opłatę wnosi się na indywidualny numer konta bankowego przydzielony kandydatowi przez System Internetowej Rekrutacji (SIR) w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

 

Numer konta bankowego jest indywidualny dla każdego kandydata i związany jest z jego numerem SIR. W związku z tym, prosimy o wpłacanie dokładnie na ten numer rachunku bankowego, który podany jest na koncie rekrutacyjnym, jest to warunek konieczny postępowania rekrutacyjnego.

 

Jeżeli opłata rekrutacyjna wpłynie na konto bankowe – na koncie rekrutacyjnym kandydata zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono.

 

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do właściwej komisji rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

 

Aktualizacja opłat dokonywana jest codziennie.

 

 

4. Zwrot opłaty

 

Opłata podlega zwrotowi jedynie w przypadkach:

  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie zgłoszonej przed terminem, określonym w pkt. 2;
  • unieważnienia rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminie określonym w pkt. 2;
  • nieuruchomienia studiów doktoranckich w danej dyscyplinie z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

 

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazane przez niego konto bankowe.

 

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do dnia 31 października 2018 r.

 

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

 

 

Pliki do pobrania:

 

do góry

 

XHTML 1.0 Strict, CSS version 2.1

Politechnika Rzeszowska 2019