Biotechnologia studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Chemiczny

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Program studiów obejmuje kształcenie poszerzone w zakresie wybranych aspektów biotechnologii m.in. modelowania i symulacji bioprocesów, stosowania specjalnych technik rozdzielania, wykorzystania metod biotechnologicznych w ochronie środowiska, zarzadzania jakością i produktami chemicznymi. Program studiów daje dodatkowo możliwość zindywidualizowania ścieżki kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami studenta, poprzez wybór bloków tematycznych (specjalności) spośród oferowanych: Biotechnologia farmaceutyczna, Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii, Inżynieria procesowa i bioprocesowa, Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych.

Kompetencje absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku biotechnologia dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu biologii strukturalnej, analizy instrumentalnej, stereochemii. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu bioinformatyki, inżynierii tkankowej i komórkowej, metabolomiki i lipidomiki. Wykorzystuje rozszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu złożonych procesów biotechnologicznych obejmującą m.in. odpowiedni dobór materiałów, aparatury i urządzeń do realizacji tych procesów, a także modelowanie, planowanie, projektowanie, optymalizację i charakteryzowanie procesów biotechnologicznych. Stosuje zasady bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia bioprocesów. Dokonuje krytycznej oceny sposobu funkcjonowania oraz ocenia istniejące rozwiązania technologiczne i aparaturowe. Dokonuje wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich z zachowaniem zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Absolwent formułuje koncepcje, analizuje i rozwiązuje problemy badawcze związane z biotechnologią, wykorzystuje do tego celu metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Dysponuje umiejętnościami praktycznymi w zakresie nowoczesnych metod biotechnologicznych i biomolekularnych, techniki analizy instrumentalnej, dobiera i stosuje szczegółowe procedury laboratoryjne i przemysłowe. Absolwent porozumiewa się w środowisku zawodowym przy użyciu różnych technik, także w języku angielskim stosując poprawną terminologię biotechnologiczną, chemiczną i biologiczną.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach, których produkcja oparta jest na bioprocesach, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i pokrewnych, w laboratoriach kontrolnych i badawczych wykorzystujących metody biotechnologiczne, mikrobiologiczne np. laboratoriach analitycznych, kontroli jakości, medycznych, kryminalistycznych i medycyny sądowej, w jednostkach projektujących procesy biotechnologiczne, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się monitoringiem i ochroną środowiska. Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w jednostkach naukowych. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku biotechnologia pozwala, po odbyciu kształcenia podyplomowego potwierdzonego egzaminem, na pracę na stanowisku diagnosty laboratoryjnego. Absolwent może wykonywać zawód nauczyciela biologii po ukończeniu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dających uprawnienia nauczycielskie.

Typowymi zajmowanymi stanowiskami są: biotechnolog, biochemik, specjalista ds. badań laboratoryjnych, specjalista ds. analityki, specjalista ds. kontroli jakości, specjalista ds. badań i rozwoju, inżynier procesu, inżynier produktu, technolog ds. produkcji, przedstawiciel medyczno-farmaceutyczny.