Rekrutacja krok po kroku

Studia II stopnia

Rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji PRz.

1

Uzupełnienie wszystkich wymaganych danych na koncie kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

2

Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów.

3

Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
Złożenie dokumentów jest obowiązkowe, niedostarczenie skutkuje wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.

4

Weryfikacja dokumentów przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną a także ocena zgodności efektów kształcenia.

5

Ogłoszenie list osób przyjętych na studia.

6

Wysyłanie decyzji i zawiadomień.

7