Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – rekrutacja podstawowa na rok akademicki 2021/2022
(z wyłączeniem kierunku architektura)

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"do 14 lipca 2021 r. do godz. 1500
3Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
5Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 213, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
6Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 lipca 2021 r. godz. 900
7Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *)16 lipca 2021 r. godz. 1100
8Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)16 lipca 2021 r. oraz
od 19 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.


(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
9Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych23 lipca 2021 r. godz. 900
10Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)23 lipca 2021 r. oraz
od 26 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r.


(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
11Ogłoszenie list osób przyjętych na studia28 lipca 2021 r. godz. 1200
12Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 29 lipca 2021 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - kierunek architektura

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2021 r.
do 24 czerwca 2021 r. do godz. 1500
2PORTFOLIO - Egzamin zdalny prac rysunkowych z uzdolnień artystycznych (opublikowanie tematów prac rysunkowych)

Procedura przygotowania portfolio wykonanego w ramach egzaminu zdalnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2021/2022
od 28 do 29 czerwca 2021 r.
3Przesyłanie PORTFOLIO przez kandydatów na kierunek architekturaod 29 czerwca 2021 r. do 2 lipca 2021 r.
(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji Egzaminacyjnej do dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów)

2 lipca
od godz. 1000 do godz. 1400
kandydaci mogą dostarczyć przygotowane portfolio wraz z dokumentami wymaganymi przy ocenie portfolio osobiście do Budynku P, sala P-25
4Ogłoszenie wyników oceny PORTFOLIO9 lipca 2021 r.
5Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"do 14 lipca 2021 r. do godz. 1500
6Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
7Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
8Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 213, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
9Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 lipca 2021 r. godz. 900
10Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *)16 lipca 2021 r. godz. 1100
11Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)16 lipca 2021 r. oraz
od 19 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.


(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 lipca 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
12Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych23 lipca 2021 r. godz. 900
13Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)23 lipca 2021 r. oraz
od 26 lipca 2021 r. do 27 lipca 2021 r.


(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 27 lipca 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
14Ogłoszenie list osób przyjętych na studia28 lipca 2021 r. godz. 1200
15Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 29 lipca 2021 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2021 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – rekrutacja uzupełniająca
STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
na rok akademicki 2021/2022

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2021 r.
do 14 września 2021 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"od 3 do 9 września oraz 15 września 2021 r. do godz. 1500
3Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
5Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 213, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
6Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 września 2021 r. godz. 900
7Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *)16 września 2021 r. godz. 1200
8Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 16 września 2021 r. do 17 września 2021 r.
oraz
od 20 września 2021 r. do 21 września 2021 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 września 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
9Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych21 września 2021 r. godz. 1800
10Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych *)od 22 września 2021 r. do 23 września 2021 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 23 września 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
11Ogłoszenie list osób przyjętych na studia24 września 2021 r. godz. 1200
12Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 24 września 2021 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie od 3 do 9 września oraz 15 września 2021 r. do godz. 1500 - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
na rok akademicki 2021/2022

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2021 r.
do 9 września 2021 r. do godz. 1500
2Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2b Egzamin sprawdzający dla kandydatów (niebędących absolwentami WCh) na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny
2cEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej
3Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 3 września 2021 r. do 9 września 2021 r. do godz. 1500
4Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 września 2021 r. godz. 900
5Ogłoszenie list osób przyjętych na studia16 września 2021 r. godz. 1500
6Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 17 września 2021 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Powrót do góry