Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2020/2021

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 lipca 2020 r.
do 14 września 2020 r. do godz. 1500
1aRejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek:
 • mechanika i budowa maszyn, studia niestacjonarne II stopnia
 • mechanika i budowa maszyn - Stalowa Wola, studia niestacjonarne II stopnia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia
od 1 lipca 2020 r.
do 30 września 2020 r. do godz. 1500
2Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2a Egzamin sprawdzający dla kandydatów (niebędących absolwentami WBIŚiA) na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architekturybudownictwo:
I termin 1.09.2020 r. (wtorek), od godz. 1800, sala P-2, budynek P
II termin 5.09.2020 r. (sobota), od godz. 1000, sala P-2, budynek P

inżynieria środowiska:
I termin 2.09.2020 r. (środa), od godz. 1000, sala P-2, budynek P
II termin 9.09.2020 r. (środa), od godz. 1000, sala P-2, budynek P
2b Egzamin sprawdzający dla kandydatów (niebędących absolwentami WCh) na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny9.09.2020 r. (środa), godz. 1000, sala H1, budynek H przy al. Powstańców Warszawy 6
2cEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej9.09.2020 r. (środa), godz. 1000, sala V5, budynek V przy al. Powstańców Warszawy 12
3Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 7 do 14 września 2020 r. do godz. 1500
3aPrzyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)
dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek:
 • mechanika i budowa maszyn, studia niestacjonarne II stopnia
 • mechanika i budowa maszyn - Stalowa Wola, studia niestacjonarne II stopnia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia
od 7 do 30 września 2020 r. do godz. 1500
4Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 września 2020 r. godz. 900
4aPosiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)
dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek:
 • mechanika i budowa maszyn, studia niestacjonarne II stopnia
 • mechanika i budowa maszyn - Stalowa Wola, studia niestacjonarne II stopnia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia
1 października 2020 r. godz. 1500
5Ogłoszenie list osób przyjętych na studia16 września 2020 r. godz. 1500
5aOgłoszenie list osób przyjętych na studia
dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek:
 • mechanika i budowa maszyn, studia niestacjonarne II stopnia
 • mechanika i budowa maszyn - Stalowa Wola, studia niestacjonarne II stopnia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia
1 października 2020 r. godz. 1700
6Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 16 września 2020 r.
6aWysyłanie decyzji i zawiadomień
dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek:
 • mechanika i budowa maszyn, studia niestacjonarne II stopnia
 • mechanika i budowa maszyn - Stalowa Wola, studia niestacjonarne II stopnia
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia niestacjonarne II stopnia
od 2 października 2020 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2020/2021

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 7 do 30 września 2020 r. do godz. 2359
2Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur – dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. „starą maturą”do 1 października 2020 r. do godz. 1300
3Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)do 1 października 2020 r. do godz. 1300
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)do 1 października 2020 r. do godz. 1300
5Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 213, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)do 1 października 2020 r. do godz. 1300
6Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)1 października 2020 r. godz. 1500
7Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *)1 października 2020 r. godz. 1700
8Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)2 października 2020 r. w godzinach 900 - 1700

3 października 2020 r. w godzinach 900 - 1200

(dokumenty należy złożyć osobiście)
9Ogłoszenie list osób przyjętych na studia3 października 2020 r. godz. 1500
10Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 5 października 2020 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE. Dokument ten powinien być dostarczony do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie internetowej rejestracji kandydatów, jednak nie później niż do dnia 1 października 2020 r. do godz. 1300) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry