Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – rekrutacja podstawowa na rok akademicki 2022/2023
(z wyłączeniem kierunku architektura)

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2022 r.
do 11 lipca 2022 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"do 11 lipca 2022 r. do godz. 1500
3Przyjmowanie od kandydatów na studia prowadzone w Stalowej Woli (do wglądu) dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
5Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
6Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 214, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
7Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)13 lipca 2022 r. godz. 900
8Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *)13 lipca 2022 r. godz. 1100
9Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 13 do 15 lipca 2022 r.
oraz 18 lipca 2022 r.


(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
10Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych21 lipca 2022 r. godz. 900
11Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 21 do 25 lipca 2022 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
12Ogłoszenie list osób przyjętych na studia26 lipca 2022 r. godz. 1200
13Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 27 lipca 2022 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Systemie Informacji Oświatowej - Krajowy Rejestr Matur (SIO-KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2022 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - kierunek architektura

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 do 21 czerwca 2022 r. do godz. 1500
2Egzamin wstępny - zdalny z uzdolnień artystycznych (opublikowanie tematów prac rysunkowych)

Procedura przygotowania prac rysunkowych wykonanych w ramach egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2022/2023
od 23 do 24 czerwca 2022 r.
3Przesyłanie przez kandydatów prac rysunkowych wykonanych w ramach egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznychod 24 do 30 czerwca 2022 r.
(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji Egzaminacyjnej do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów)

1 lipca
od godz. 1000 do godz. 1300
kandydaci mogą dostarczyć prace rysunkowe wraz z dokumentami wymaganymi przy ocenie tych prac osobiście do Budynku P, sala P-5
4Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznych6 lipca 2022 r.
5Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"do 11 lipca 2022 r. do godz. 1500
6Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
7Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
8Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 214, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
9Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)13 lipca 2022 r. godz. 900
10Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *)13 lipca 2022 r. godz. 1100
11Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 13 do 15 lipca 2022 r.
oraz 18 lipca 2022 r.


(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
12Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych21 lipca 2022 r. godz. 900
13Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 21 do 25 lipca 2022 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
14Ogłoszenie list osób przyjętych na studia26 lipca 2022 r. godz. 1200
15Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 27 lipca 2022 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Systemie Informacji Oświatowej - Krajowy Rejestr Matur (SIO-KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2022 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – rekrutacja uzupełniająca
STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
na rok akademicki 2022/2023

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2022 r.
do 14 września 2022 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"od 1 do 6 września 2022 r.
do godz. 1500
oraz
od 14 do 15 września 2022 r.
do godz. 1500
3Przyjmowanie od kandydatów na studia prowadzone w Stalowej Woli (do wglądu) dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
5Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
6Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 214, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
7Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 września 2022 r. godz. 1100
8Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *)16 września 2022 r. godz. 1500
9Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 19 do 21 września 2022 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 września 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
10Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych21 września 2022 r. godz. 1800
11Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych *)od 22 do 23 września 2022 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 23 września 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
12Ogłoszenie list osób przyjętych na studia26 września 2022 r. godz. 1200
13Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 26 września 2022 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Systemie Informacji Oświatowej - Krajowy Rejestr Matur (SIO-KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie od 1 do 6 września oraz od 14 do 15 września 2022 r. do godz. 1500 - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
na rok akademicki 2022/2023

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2022 r.
do 14 września 2022 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 1 do 6 września 2022 r.
do godz. 1500
oraz
od 14 do 15 września 2022 r.
do godz. 1500
3Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 września 2022 r. godz. 1100
4Ogłoszenie list osób przyjętych na studia16 września 2022 r. godz. 1500
5Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 19 września 2022 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.