Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – rekrutacja podstawowa na rok akademicki 2018/2019 (z wyłączeniem kierunku architektura)

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców chcących podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich)od 1 czerwca 2018 r.
do 9 lipca 2018 r. do godz. 1500
2Rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów - cudzoziemców - chcących podjąć studia z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2018 r.
do 24 lipca 2018 r. do godz. 1500
3Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)do 9 lipca 2018 r. godz. 1500
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)do 9 lipca 2018 r. godz. 1500
5Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)11 lipca 2018 r. godz. 900
6Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *)11 lipca 2018 r. godz. 1300
7Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 11 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
8Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych17 lipca 2018 r. godz. 1200
9Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 17 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 1300 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
10Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych20 lipca 2018 r. godz. 1500
11Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 23 lipca 2018 r. do 24 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
12Ogłoszenie list osób przyjętych na studia spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia25 lipca 2018 r.
13Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 26 lipca 2018 r.
14Rozpatrywanie odwołań6 września 2018 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

**)Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA na kierunek architektura na rok akademicki 2018/2019

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2018 r.
do 2 lipca 2018 r. do godz. 800
2Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych5 - 6 lipca 2018 r.
3Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych9 lipca 2018 r. godz. 1200
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)do 2 lipca 2018 r. godz. 1500
5Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)do 2 lipca 2018 r. godz. 1500
6Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)11 lipca 2018 r. godz. 900
7Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *)11 lipca 2018 r. godz. 1300
8Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 11 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 15 00 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
9Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych17 lipca 2018 r. godz. 12 00
10Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 17 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 13 00 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
11Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych20 lipca 2018 r. godz. 15 00
12Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 23 lipca 2018 r. do 24 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 15 00 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
13Ogłoszenie list osób przyjętych na studia spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia25 lipca 2018 r.
14Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 26 lipca 2018 r.
15Rozpatrywanie odwołań6 września 2018 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

**)Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - rekrutacja uzupełniająca, STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2018/2019

1aRejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2018 r.
do 13 września 2018 r. do godz. 1500
1bRejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli (rekrutacja uzupełniająca)od 1 października 2018 r.
do 3 października 2018 r. do godz. 1500
2Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)17 września 2018 r. godz. 900
3Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *)17 września 2018 r. godz. 1200
4Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 17 września 2018 r. do 19 września 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 19 września 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
5Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych19 września 2018 r. godz. 1800
6Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 20 września 2018 r. do 21 września 2018 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 września 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
7Ogłoszenie list osób przyjętych na studia24 września 2018 r.
8Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunki mechanika i budwa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli **)od 20 września 2018 r. do 25 września 2018 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 25 września 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
9Ogłoszenie list osób przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunki mechanika i budwa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli26 września 2018 r.
10Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli (rekrutacja uzupełniająca) **)od 4 października 2018 r. do 5 października 2018 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 4 października 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
11Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia niestacjonarne I stopnia na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym w Stalowej Woli (rekrutacja uzupełniająca)5 października 2018 r.
12Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 24 września 2018 r.
13Rozpatrywanie odwołań8 października 2018 r.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2018 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2018/2019

1aRejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2018 r.
do 13 września 2018 r. do godz. 1500
1bRejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne II stopnia na kierunek lotnictwo i kosmonautyka - specjalność awionika (rekrutacja uzupełniająca)od 21 września 2018 r.
do 25 września 2018 r. do godz. 1500
2Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2aEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i ArchitekturyI termin 4.09.2018 r. (wtorek), godz. 1000, sala P-2, budynek P

II termin 11.09.2018 r. (wtorek), godz. 1000, sala P-2, budynek P
2bEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa5.09.2018 r. (środa)
2cEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny-
2dEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki StosowanejI termin 18.07.2018 r. (środa), godz. 900, sala V6, budynek V przy al. Powstańców Warszawy 12

II termin 5.09.2018 r. (środa), godz. 900, sala V6, budynek V przy al. Powstańców Warszawy 12
3Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 5 września 2018 r. do 13 września 2018 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 13 września 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
4Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)17 września 2018 r. godz. 900
5Ogłoszenie list osób przyjętych na studia17 września 2018 r. godz. 1500
6Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 17 września 2018 r.
7Przyjmowanie od kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek lotnictwo i kosmonautyka - specjalność awionika (rekrutacja uzupełniająca) wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 21 września 2018 r. do 25 września 2018 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 25 września 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
8Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia stacjonarne II stopnia na kierunek lotnictwo i kosmonautyka - specjalność awionika (rekrutacja uzupełniająca)26 września 2018 r.
9Rozpatrywanie odwołań8 października 2018 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Powrót do góry