Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - rekrutacja uzupełniająca oraz rekrutacja podstawowa na kierunki w języku angielskim, STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2019/2020

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2019 r.
do 13 września 2019 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur – dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. „starą maturą”do 13 września 2019 r. godz. 1500
3Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)do 13 września 2019 r. godz. 1500
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)do 13 września 2019 r. godz. 1500
5Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 213, e-mail: rybak23@prz.edu.pl lub m.warzybok@prz.edu.pl)do 13 września 2019 r. godz. 1500
6Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)17 września 2019 r. godz. 900
7Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia17 września 2019 r. godz. 1200
8Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *)od 17 września 2019 r. do 19 września 2019 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 19 września 2019 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
9Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych19 września 2019 r. godz. 1800
10Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych *)od 20 września 2019 r. do 23 września 2019 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 23 września 2019 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
11Ogłoszenie list osób przyjętych na studia25 września 2019 r.
12Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 25 września 2019 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2019/2020

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2019 r.
do 13 września 2019 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 5 września 2019 r. do 13 września 2019 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 13 września 2019 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
3Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)17 września 2019 r. godz. 900
4Ogłoszenie list osób przyjętych na studia17 września 2019 r. godz. 1500
5Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 17 września 2019 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Powrót do góry