Oferta socjalna

Świadczenia dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Adresaci świadczeń dla studentów

Prawo do świadczeń przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Rodzaje świadczeń dla studentów

Student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
 5. zapomogi.

Warunki ubiegania się o świadczenia

 1. Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w Politechnice Rzeszowskiej. Wysokość dochodu, nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego na semestr lub rok akademicki. Stypendium socjalne może zostać zwiększone znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej studentowi studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki (również z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta), jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.
 3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
  O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:
  • pierwszego stopnia przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.
 4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
 5. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Okres przyznawania świadczeń

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr, a stypendium ministra na rok akademicki. Stypendia student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres dziewięciu miesięcy. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Tryb ubiegania się o świadczenia

Stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga jest przyznawane przez dziekana na wniosek studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane przez rektora na wniosek studenta.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia oferuje dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow

Powrót do góry