Oferta socjalna

Świadczenia dla studentów Politechniki Rzeszowskiej

Adresaci świadczeń dla studentów

Prawo do świadczeń przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Rodzaje świadczeń dla studentów

Student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. zapomogi;
 4. stypendium rektora;
 5. stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.

Warunki ubiegania się o świadczenia

 1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

  Stypendium socjalne jest przyznawane na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu netto przypadającego na członka rodziny studenta. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim PRz ustala wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne, która nie może być:
  1. mniejsza niż 1,30 kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);
  2. większa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.).
  Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego na semestr lub rok akademicki.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadniony przypadek, mogą zostać uznane następujące okoliczności, o ile występują łącznie:
  1. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz;
  2. student zamieszkuje:
   • w domu studenckim PRz,
   • w domu studenckim innej uczelni,
   • w obiekcie innym niż dom studencki - i dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do PRz uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem). Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.
 3. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

  Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
  1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 4. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  Trudna sytuacja życiowa może być spowodowana w szczególności:
  1. zdarzeniem losowym, tj. nieszczęśliwym wypadkiem, ciężką chorobą studenta, śmiercią lub ciężką chorobą członka rodziny studenta, klęską żywiołową (np. pożar, powódź, huragan);
  2. urodzeniem dziecka;
  3. innym zdarzeniem, na skutek którego student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia może otrzymać student wykazujący się:
  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami
  lub
  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Okres przyznawania świadczeń

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora przyznawane jest na semestr, a stypendium ministra na rok akademicki. Stypendia student może otrzymywać w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym i można ją otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Tryb ubiegania się o świadczenia

Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomoga są przyznawane na wniosek studenta przez rektora (komisję stypendialną).

Stypendia ministra za znaczące osiągnięcia przyznawane są przez Ministra Edukacji i Nauki.

Uczelnia oferuje dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych, więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje: https://w.prz.edu.pl/studenci_menu/swiadczenia-dla-studentow