Uczeń wybitnie uzdolniony

Warunki i tryb uczestniczenia w zajęciach wybitnie uzdolnionych uczniów.

 1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Decyzje o uczestniczeniu ucznia w zajęciach podejmuje dziekan po uzyskaniu zgody rodziców oraz rekomendacji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 4. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania przepisów obowiązujących na Uczelni.
 5. Zaliczenie uczniom zajęć następuje na zasadach ogólnych zaliczenia danych zajęć i ich realizacji jest dokonywane w karcie osiągnięć ucznia.
 6. Po zakończeniu zajęć dziekan wydaje uczniowi zaświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach dydaktycznych lub zaliczeniu zajęć.
 7. Uczniowie przyjęci na studia na kierunku, na którym uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych przed rozpoczęciem studiów, są zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyli w związku z uczestnictwem w tych zajęciach, jeżeli nie nastąpiły zmiany w efektach uczenia się uzyskiwanych w ramach tych zajęć.
 8. Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyli przed rozpoczęciem studiów, jeżeli zajęcia te są przewidziane w programie studiów tego kierunku. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.
 9. Dokumentacja dotycząca wybitnie uzdolnionych uczniów w tym kopia zaświadczenia o uczestniczeniu w zajęciach dydaktycznych lub zaliczeniu zajęć jest archiwizowana zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych osobowych Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres email: kancelaria@prz.edu.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 17 865 1775, adres e-mail: iod@prz.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na zajęcia oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów Ucznia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z § 55 Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Rzeszowskiej przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres przewidziany prawem.
 4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji uczestnictwa Ucznia w zajęciach na studiach.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, np. serwis IT, obsługa prawna, usługi pocztowe, dostawcy usług kształcenia na odległość.
 6. Okres przechowywania danych
  1. uczniowie - przez okres trwania kształcenia, a później archiwizowane przez 50 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  2. dane opiekunów prawnych - w przypadku braku zgody dziekana na udział ucznia w zajęciach dane będą przechowywane przez 5 lat od daty złożenia podania, w przypadku zgody dziekana przez okres trwania kształcenia, a następnie archiwizowane przez 50 lat.
 7. Posiada Pan/Pani następujące prawa (o ile pozwalają na to przepisy prawa):
  1. żądania dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).