Procedura przygotowania prac rysunkowych - egzamin wstępny na kierunek architektura

PROCEDURA
PRZYGOTOWANIA PRAC RYSUNKOWYCH WYKONANYCH W RAMACH
EGZAMINU WSTĘPNEGO - ZDALNEGO Z UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH
NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNEK ARCHITEKTURA
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r.

Tegoroczny proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunek architektura odbędzie się w formie zdalnej, prace rysunkowe zostaną wykonane samodzielnie przez kandydata w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r.

Szczegółowe tematy prac rysunkowych zostaną udostępnione wszystkim zarejestrowanym kandydatom, bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Tematy będą aktywne tylko dla tych kandydatów, którzy uiszczą opłatę rekrutacyjną do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 1500.

Do przygotowania prac rysunkowych w trybie egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznych kandydaci powinni zaopatrzyć się w niezbędne materiały plastyczne potrzebne do wykonania rysunków, w tym przede wszystkim arkusze brystolu lub innego grubego, białego papieru o gramaturze min. 120 g/m² w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm), ołówki o różnej twardości, gumki do mazania, deski rysunkowe oraz klipsy. Prace należy wysłać pocztą nie zgięte i zabezpieczone przed pomięciem w kopercie A3 lub dostarczyć osobiście - w tym przypadku nie jest wymagane wkładanie rysunków do koperty A3.

Oprócz materiałów rysunkowych niezbędny będzie również komputer/laptop/tablet wraz z dostępem do Internetu, a także aparat fotograficzny w celu wykonania zdjęć prac rysunkowych, niezwłocznie po ich ukończeniu w wyznaczonym czasie.

Zdjęcia dokumentujące samodzielnie wykonane prace rysunkowe należy przesłać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 23 czerwca 2022 r. do godz. 1230 zdjęcie pierwszej pracy rysunkowej (pierwszy dzień egzaminu),
 • 24 czerwca 2022 r. do godz. 1230 zdjęcie drugiej pracy rysunkowej (drugi dzień egzaminu).

Brak wgranego do systemu zdjęcia, zdjęcie nieczytelne lub złej jakości, a także zdjęcie przesłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną z egzaminu.

Egzamin będzie się składał z dwóch rysunków wykonanych samodzielnie przez kandydata w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r.

Rysunek 1: MARTWA NATURA

23 czerwca 2022 r. o godzinie 1000 po zalogowaniu na indywidulane konto w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, w zakładce „EGZAMIN” w lewym menu, zostaną udostępnione zdjęcia martwej natury – kompozycja - w trzech ujęciach. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/egzamin.

Należy wybrać jedno ujęcie i na jego podstawie wykonać rysunek perspektywiczny. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku ołówkiem na białym papierze (o gramaturze min 120 g/m²) i formacie arkusza A3 (29,7 cm x 42,0 cm), w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • konstrukcja poszczególnych elementów kompozycji,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału.

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

O godzinie 1200 należy wykonać 1 zdjęcie pracy rysunkowej i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Zdjęcie przysłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.

Zdjęcie pierwszego rysunku wykonanego 23 czerwca 2022 r. należy wgrać w zakładce „EGZAMIN” na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/egzamin.

Rysunek 2: KOMPONOWANIE PRZESTRZENI Z WYOBRAŹNI

24 czerwca 2022 r. o godzinie 1000, w zakładce „EGZAMIN” na koncie kandydata w SIR, zostanie udostępniony drugi temat zadania rysunkowego. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/egzamin.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu rysunku perspektywicznego zgodnie z zadanym w linku tematem. Podobnie jak pierwszego dnia, rysunek ma być wykonany ołówkiem, na arkuszu A3, w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału,
 • plastyczność wizji,
 • przekaz i kreatywność

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

Po skończeniu pracy o godzinie 1200, należy wykonać 1 zdjęcie drugiego rysunku i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Wysłanie zdjęcia po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.

Zdjęcie drugiego rysunku wykonanego 24 czerwca 2022 r. należy wgrać w zakładce „EGZAMIN” na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/egzamin.

W razie problemów z wgraniem pliku, zdjęcia można wysłać na adres: egzamin2022@prz.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości i w treści maila wyłącznie numer SIR, a zdjęcie dołączyć jako załącznik. Jest to wyjście, z którego można korzystać jedynie w awaryjnych przypadkach. W tym przypadku zdjęcie również musi zostać wysłane do godz. 1230 w dniu, w którym odbywa się egzamin.

Kolejnym etapem - w procesie egzaminacyjnym jest przesłanie pocztą, wykonanych w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r. podczas egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznych, prac rysunkowych. Należy je wysłać do Komisji Egzaminacyjnej w kopercie formatu A3 w dniach od 24 do 30 czerwca 2022 r.

Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godziny 1500, decyduje data wpływu dokumentów a nie data stempla pocztowego.

Rysunki zapakowane do koperty A3 należy zabezpieczyć przez zniszczeniem, pogięciem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem. Do przesyłki oprócz niepodpisanych rysunków należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie wypełnione i podpisane oświadczenie wraz z kartą identyfikacyjną. Oświadczenie oraz karta identyfikacyjna do pobrania: załącznik nr 1 (197 KB, PDF), załącznik nr 2 (106 KB, PDF).

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2,
35-084 Rzeszów
Z dopiskiem: Egzamin 2022 - architektura

Prace rysunkowe wraz z wymaganymi dokumentami można również dostarczyć osobiście w dniu 1 lipca 2022 r. w godzinach od 1000 do 1300 do budynku P przy ul. Poznańskiej 2, sala P-5 (II piętro). Prace należy przygotować analogicznie jak te wysłane pocztą, za wyjątkiem wkładania prac do koperty A3, należy jednak załączyć oświadczenie i kartę identyfikacyjną umieszczone w osobnej kopercie.

Wyniki oceny prac rysunkowych zostaną ogłoszone 6 lipca 2022 roku. Każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku na portalu rekrutacyjnym, na którym zarejestrował swoje zgłoszenie.

Warunkiem uczestnictwa w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny min. 3,0 za każdą z dostarczonych prac rysunkowych.

Pliki do pobrania: