Egzamin wstępny - architektura

Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w dniach 5 - 6 lipca 2018 r.

Internetowa rejestracja na kierunek architektura trwa od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 8 00.

Egzamin wstępny składa się z dwóch zadań sprawdzających uzdolnienia i predyspozycje do podjęcia studiów na kierunku architektura. Egzamin jest podzielony na dwa etapy:

I etap egzaminu odbędzie się
w dniu 5 lipca 2018 r. (czwartek) o godzinie 10 00

Zadanie 1 - rysunek z natury (czas trwania zadania 3 x 60 min = 180 minut). Format arkusza 50 x 70 cm. Zadanie 1 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

II etap egzaminu odbędzie się
w dniu 6 lipca 2017 r. (piątek) o godzinie 10 00

Zadanie 2 - zadanie sprawdzające zdolności komponowania przestrzeni z wyobraźni (czas trwania 3 x 60 min = 180 minut). Zadanie 2 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

Kandydat na kierunek architektura jest zobowiązany do zgłoszenia się na egzamin wstępny z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Wstęp na sale egzaminacyjne odbywa się w godzinach 900 - 930
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2, bud. P

Zapewnienie anonimowości prac
Prace egzaminacyjne są anonimowe. Anonimowość prac egzaminacyjnych polega na zaszyfrowaniu arkusza kandydata numerem SIR przed rozpoczęciem egzaminu oraz utajnieniu wpisanego numeru SIR przed oddaniem pracy do oceny. Komisja Egzaminacyjna sprawdza prace zaszyfrowane z utajnionymi numerami SIR. Po zakończeniu przez Komisję Egzaminacyjną oceny wszystkich prac, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna odtajnia numery SIR na arkuszach, spisuje oceny z arkuszy, a następnie dokonuje przyporządkowania prac poszczególnym kandydatom na podstawie numeru SIR.

Wyniki I i II etapu egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone w dniu 9 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1200.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek architektura zostanie ustalona na podstawie sumy punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym z egzaminu wstępnego oraz egzaminu maturalnego z maksymalnie czterech przedmiotów zgodnie z uchwałą nr 70/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 25 maja 2017 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i osób umieszczonych na liście rezerwowej nastąpi w dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 1300.

Lista osób przyjętych na kierunek architektura zostanie ustalona po weryfikacji dokumentów dostarczonych przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym przez Rektora.

Planowana liczba miejsc na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2018/2019 wynosi 85 miejsc.

Informacja dla kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi biorących udział w egzaminie wstępnym z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2018/2019

Powrót do góry