Procedura przygotowania portfolio - architektura

PROCEDURA
PRZYGOTOWANIA PORTFOLIO WYKONANEGO W RAMACH EGZAMINU
ZDALNEGO Z UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH NA STUDIA I STOPNIA NA
KIERUNEK ARCHITEKTURA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii tegoroczny proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunek architektura odbędzie się w zmienionej formule. Tradycyjny egzamin rysunkowy zostanie zastąpiony portfolio wykonanym samodzielnie przez kandydata w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

Szczegółowe tematy rysunków zostaną udostępnione wszystkim zarejestrowanym kandydatom, bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Tematy będą aktywne tylko dla tych kandydatów, którzy uiszczą opłatę rekrutacyjną do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 1500.

Do przygotowania portfolio w trybie zdalnego egzaminu kandydaci powinni zaopatrzyć się w niezbędne materiały plastyczne potrzebne do wykonania prac rysunkowych, w tym przede wszystkim arkuszy brystolu lub innego grubego, białego papieru o gramaturze min 120 g/m² w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm), ołówków o różnej twardości, gumki do mazania, deski rysunkowej oraz klipsów. Prace należy wysłać pocztą nie zgięte i zabezpieczone przed pomięciem w kopercie A3 lub dostarczyć osobiście, w tym przypadku nie jest wymagane wkładanie rysunków do koperty A3.

Oprócz materiałów rysunkowych niezbędny będzie również komputer/laptop/tablet wraz z dostępem do Internetu, a także aparat fotograficzny w celu wykonania zdjęć prac rysunkowych, niezwłocznie po ich ukończeniu w wyznaczonym czasie.

Zdjęcia dokumentujące samodzielnie wykonane rysunki należy przesłać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 28 czerwca 2021 r. do godz. 1230 zdjęcie pierwszej pracy rysunkowej (pierwszy dzień egzaminu),
 • 29 czerwca 2021 r. do godz. 1230 zdjęcie drugiej pracy rysunkowej (drugi dzień egzaminu).

Brak wgranego do systemu zdjęcia, zdjęcie nieczytelne lub złej jakości, a także zdjęcie przesłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za portfolio.

Portfolio będzie składało się z dwóch rysunków wykonanych samodzielnie przez kandydata w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

Rysunek 1: MARTWA NATURA

28 czerwca 2021 r. o godzinie 1000 po zalogowaniu na indywidulane konto w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, w zakładce PORTFOLIO w lewym menu, zostaną udostępnione zdjęcia martwej natury – kompozycja - w trzech ujęciach. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio. Należy wybrać jedno ujęcie i na jego podstawie wykonać rysunek perspektywiczny. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku ołówkiem na białym papierze (o gramaturze min 120 g/m²) i formacie arkusza A3 (29,7 cm x 42,0 cm), w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • konstrukcja poszczególnych elementów kompozycji,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału.

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

O godzinie 1200 należy wykonać 1 zdjęcie pracy rysunkowej i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Zdjęcie przysłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można dalej kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.
Zdjęcie pierwszego rysunku wykonanego 28 czerwca 2021 r. należy wgrać w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

Rysunek 2: KOMPONOWANIE PRZESTRZENI Z WYOBRAŹNI

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 1000, w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata w SIR, zostanie udostępniony drugi temat zadania rysunkowego. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu rysunku perspektywicznego zgodnie z zadanym w linku tematem. Podobnie jak pierwszego dnia, rysunek ma być wykonany ołówkiem, na arkuszu A3, w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału,
 • plastyczność wizji,
 • przekaz i kreatywność

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

Po skończeniu pracy o godzinie 1200, należy wykonać 1 zdjęcie drugiego rysunku i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Wysłanie zdjęcia po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można dalej kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.
Zdjęcie drugiego rysunku wykonanego 29 czerwca 2021 r. należy wgrać w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

W razie problemów z wgraniem pliku, zdjęcia można wysłać na adres: portfolio2021@prz.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości i w treści maila wyłącznie numer SIR, a zdjęcie dołączyć jako załącznik. Jest to wyjście, z którego można korzystać jedynie w awaryjnych przypadkach. W tym przypadku zdjęcie również musi zostać wysłane do godz. 1230 w dniu, w którym odbywa się egzamin.

Kolejnym etapem - w procesie egzaminacyjnym jest przesłanie pocztą, wykonanych w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r. podczas zdalnego egzaminu, prac rysunkowych. Należy je wysłać do Komisji Rekrutacyjnej w kopercie formatu A3 w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. do godziny 1500, decyduje data wpływu dokumentów.

Rysunki zapakowane do koperty A3 należy zabezpieczyć przez zniszczeniem, pogięciem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem. Do przesyłki oprócz niepodpisanych rysunków należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie wypełnione i podpisane oświadczenie wraz z kartą identyfikacyjną. Oświadczenie oraz karta identyfikacyjna do pobrania: załącznik nr 1, załącznik nr 2.

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2,
35-084 Rzeszów
Z dopiskiem: Portfolio 2021 - architektura

Uwaga!
Decyduje data doręczenia przesyłki, do dnia 2 lipca 2021 r. do godziny 1500, a nie data stempla pocztowego.

Portfolio można również dostarczyć osobiście w dniu 2 lipca 2021 r. w godzinach od 1000 do 1400 do budynku P przy ul. Poznańskiej 2, pokój nr P-25, sala za portiernią. Prace należy przygotować analogicznie jak te wysłane pocztą, za wyjątkiem wkładania prac do koperty A3, należy jednak załączyć oświadczenie i kartę identyfikacyjną umieszczone w osobnej kopercie.

Wyniki oceny portfolio zostaną ogłoszone 9 lipca 2021 r. Każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku na portalu rekrutacyjnym, na którym zarejestrował swoje zgłoszenie.

Warunkiem uczestnictwa w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny min. 3,0 za każdą z dostarczonych prac rysunkowych.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania portfolio wykonanego w ramach egzaminu zdalnego z uzdolnień artystycznych na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2021/2022

Procedura przygotowania portfolio wykonanego w ramach egzaminu zdalnego z uzdolnień artystycznych na studia I stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Karta identyfikacyjna kandydata na kierunek architektura Politechniki Rzeszowskiej

Harmonogram przygotowania portfolio

Powrót do góry