Egzamin wstępny - architektura

Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2020/2021 odbędzie się w dniach 4 - 5 lipca 2019 r.

Internetowa rejestracja na kierunek architektura trwa od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 2 lipca 2019 r. do godz. 8 00.

Egzamin wstępny składa się z dwóch zadań sprawdzających uzdolnienia i predyspozycje do podjęcia studiów na kierunku architektura. Egzamin jest podzielony na dwa etapy:

I etap egzaminu odbędzie się
w dniu 4 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 10 00

Zadanie 1 - rysunek z natury (czas trwania zadania 3 x 60 min = 180 minut). Format arkusza 50 x 70 cm. Zadanie 1 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

II etap egzaminu odbędzie się
w dniu 5 lipca 2019 r. (piątek) o godzinie 10 00

Zadanie 2 - zadanie sprawdzające zdolności komponowania przestrzeni z wyobraźni (czas trwania 3 x 60 min = 180 minut). Zadanie 2 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki, gumki, deska do rysowania) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu.

Kandydat na kierunek architektura jest zobowiązany do zgłoszenia się na egzamin wstępny z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Wstęp na sale egzaminacyjne odbywa się w godzinach 930 - 945
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2, bud. P

Zapewnienie anonimowości prac
Prace egzaminacyjne są anonimowe. Anonimowość prac egzaminacyjnych polega na zaszyfrowaniu arkusza kandydata numerem SIR przed rozpoczęciem egzaminu oraz utajnieniu wpisanego numeru SIR przed oddaniem pracy do oceny. Komisja Egzaminacyjna sprawdza prace zaszyfrowane z utajnionymi numerami SIR. Po zakończeniu przez Komisję Egzaminacyjną oceny wszystkich prac, Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna odtajnia numery SIR na arkuszach, spisuje oceny z arkuszy, a następnie dokonuje przyporządkowania prac poszczególnym kandydatom na podstawie numeru SIR.

Wyniki I i II etapu egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone w dniu 8 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1200.

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek architektura zostanie ustalona na podstawie sumy punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym z egzaminu wstępnego oraz egzaminu maturalnego z maksymalnie czterech przedmiotów zgodnie z uchwałą nr 85/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. z późn. zm. w sprawie dostosowania uchwały nr 43/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i osób umieszczonych na liście rezerwowej nastąpi w dniu 17 lipca 2019 r. o godz. 1300.

Lista osób przyjętych na kierunek architektura zostanie ustalona po weryfikacji dokumentów dostarczonych przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym przez Rektora.

Planowana liczba miejsc na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2020/2021 wynosi 90 miejsc.

Informacja dla kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi biorących udział w egzaminie wstępnym z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2020/2021

Powrót do góry