Kompetencje cyfrowe

Kompetencje cyfrowe kandydatów na studia nie wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej.

W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera na poziomie podstawowym polegająca w szczególności na obsłudze komputera i innych urządzeń takich jak drukarka, skaner oraz umiejętność korzystania z poczty elektronicznej.

Kandydaci na studia mają zapewniony dostęp do stanowisk komputerowych, drukarek i ksera w pomieszczeniach Uczelni przeznaczonych do prowadzenia rekrutacji.

Szczegółowe wymagania dotyczące kompetencji kandydatów na poszczególne kierunki studiów wynikają z programów studiów.

Do realizacji kształcenia na każdym kierunku niezbędna jest umiejętność obsługi poczty elektronicznej, edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych.

Do realizacji kształcenia na odległość na każdym kierunku niezbędne jest posiadanie komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet.