Opłata rekrutacyjna

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2023/2024

1. Wysokość opłaty

KwotaOpis
150 złkandydat na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura
85 złkandydat na studia pierwszego i drugiego stopnia na pozostałe kierunki studiów wyższych

2. Terminy wnoszenia opłaty

TerminOpis
do dnia 28 czerwca 2023 r.kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura
do dnia 12 lipca 2023 r.kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia na pozostałe kierunki studiów
do dnia 13 września 2023 r.kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia rekrutacja uzupełniająca oraz niestacjonarne pierwszego stopnia
do dnia 13 września 2023 r.kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Powrót do góry

3. Wnoszenie opłaty

Studia I stopnia

Kandydat na studia pierwszego stopnia, który w ramach jednej rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR), dokonuje wyboru dwóch kierunków studiów podstawowego i równoległego na tej samej formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych wnosi jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w pkt. 1.

Kandydat, który nie został przyjęty na wybrany kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji podstawowej, ubiegający się ponownie o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w rekrutacji uzupełniającej lub na studia niestacjonarne pierwszego stopnia wnosi ponownie opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości określonej odpowiednio w pkt. 1, z uwzględnieniem powyższego akapitu.

Studia II stopnia

Kandydat na studia drugiego stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne) wnosi jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w pkt. 1.


Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rekrutacji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku lub kierunkach studiów.

Powrót do góry

4. Zwrot opłaty

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w SIR, określonym odpowiednio w pkt. 2;
  • unieważnienia rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminach określonych odpowiednio w pkt. 2;
  • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura;
  • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów;
  • nadpłaty (wniesienie opłaty za kierunek równoległy).

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do dnia 31 października 2023 r.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

Pliki do pobrania: