Rekrutacja na studia I i II stopnia

OŚWIADCZENIE

I. Oświadczenie kandydata:

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia aktualnej rekrutacji na studia w Politechnice Rzeszowskiej, zaś w przypadku przyjęcia na studia, także w celu dydaktyczno-organizacyjnym Uczelni, niezbędnym dla prawidłowej realizacji i dokumentacji procesu kształcenia, w tym do celów statutowych, archiwalnych i statystycznych. Dane wynikające z cytowanych poniżej przepisów prawa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 i c2 RODO. Pozostałe podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane na postawie art. 6 ust.1 lit. a3 RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787 i 1498 oraz z 2020 r. poz. 420), Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 t.j.), wyrażonej zgody w przypadku danych nie wynikających z przepisów prawa lecz koniecznych do realizacji celów do jakich zostały pozyskane.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, a także podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską na podstawie prawa pocztowego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia zgodnie z tokiem realizacji studiów, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat lub przez inny okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa.
 9. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu poprzez złożenie wniosku o przeniesienie do administratora danych.
 12. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
 13. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 14. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

1 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
3 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

II. Utworzenie konta kandydata w systemie SIR:

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie z zasadami pisowni.
 2. Sprawdź poprawność wprowadzonych danych (uprzedzamy o odpowiedzialności karnej z art. 233 kk za podanie nieprawdziwych danych).
 3. Zapamietaj login i hasło.
 4. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu formularza masz możliwość poprawy danych oraz dodania swojego zdjęcia, logując się na utworzone konto.
 5. Odczytuj informacje publikowane w zakładce "Komunikaty" dostępnej po zalogowaniu się na swoje konto. Będziesz tam otrzymywać ważne komunikaty i dowiesz się o decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej przyjęcia na studia.

III. Zobowiązania kandydata:

Wydrukowany i podpisany formularz PODANIA SIR wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Jeżeli uważnie przeczytałaś/przeczytałeś powyższe informacje i akceptujesz treść podejmowanych oświadczeń, wybierz przycisk "Potwierdzam".


Anuluj