Mechatronika studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwenci kierunku mechatronika posiadają pogłębioną i ugruntowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu obsługi, programowania, budowania systemów mechatroniki przemysłowej. Dysponują rozszerzonymi i pogłębionymi kompetencjami obejmującymi: zasady projektowania układów mechanicznych, programowanie systemów automatyki, analizę dynamiki układów, obsługę oraz programowanie systemów pomiarowych, programowanie robotów, systemy wizyjne oraz zasady budowy sieci przemysłowych. W stopniu zaawansowanym wykorzystują powyższe kompetencje do samodzielnego wykonywania złożonych zadań typowych dla zakładów produkcyjnych, jednostek projektowych czy usługowych, działających w obszarze inżynierii mechanicznej. Absolwenci dysponują pogłębionymi umiejętnościami, które umożliwiają im biegłe wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, takich jak: uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna, realizowanych zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0. Absolwenci samodzielnie planują i organizują pracę indywidualną i zespołową, komunikują się z szerokim gronem odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii. Wypracowują nowe rozwiązania dla złożonych problemów w zakresie mechatroniki, zasięgając w miarę potrzeb opinii ekspertów. Założeniem kształcenia na kierunku mechatronika jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin. Studenci nabywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach w:

  • przedsiębiorstwach wytwarzających i wdrażających systemy automatyki przemysłowej, stacje zrobotyzowane, przemysłowe systemy pomiarowe w obszarze systemów wizyjnych, pomiarów dynamiki konstrukcji, pomiarów nieniszczących, pomiarów optycznych;
  • firmach wykorzystujących urządzenia mechatroniczne, systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe, technologie informatyczne do szkolenia i nauki;
  • firmach zajmujących się nadzorowaniem, kontrolą maszyn i urządzeń czy systemów automatyki;
  • przedsiębiorstwach z obszaru modelowania, symulacji, wizualizacji automatycznych linii produkcyjnych, laboratoriach i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
  • Informatyka i robotyka,
  • Komputerowo wspomagane projektowanie.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia drugiego jest przygotowany do pracy w zawodzie lub uczestnictwa w szkole doktorskiej, ewentualnie kontynuowania nauki na studiach podyplomowych