logo
sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2017-07-07 09:05

EGZAMINY WSTĘPNE I SPRAWDZAJĄCE

Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura

Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się w dniach 3 - 4 lipca 2017 r.

 

Internetowa rejestracja na kierunek architektura trwa od dnia 1 czerwca 2017 r. (czwartek) do dnia 30 czerwca 2017 r. (piątek) do godz. 8 00.

 

Egzamin wstępny składa się z dwóch zadań sprawdzających uzdolnienia i predyspozycje do podjęcia studiów na kierunku architektura. Egzamin jest podzielony na dwa etapy:

 

I etap egzaminu odbędzie się
w dniu 3 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10 00

 

Zadanie 1 - rysunek z natury (czas trwania zadania 3 x 60 min = 180 minut). Format arkusza 50 x 70 cm. Zadanie 1 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki i gumki) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu. Komisja egzaminacyjna dopuszcza przyniesienie własnej deski do rysowania o wymiarach 50 x 70 cm oraz klipsów lub pinezek.

 

II etap egzaminu odbędzie się
w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) o godzinie 10 00

 

Zadanie 2 - zadanie sprawdzające zdolności komponowania przestrzeni z wyobraźni (czas trwania 3 x 60 min = 180 minut). Zadanie 2 należy wykonywać w ołówkowej technice rysunkowej. Przybory (ołówki i gumki) przynosi kandydat. Wydział zapewnia arkusze białego kartonu. Komisja egzaminacyjna dopuszcza przyniesienie własnej deski do rysowania o wymiarach 50 x 70 cm oraz klipsów lub pinezek.

 

Kandydat na kierunek architektura jest zobowiązany do zgłoszenia się na egzamin wstępny z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

 

Wstęp na sale egzaminacyjne odbywa się w godzinach 900 - 930
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2, bud. P

 

Zapewnienie anonimowości prac
Prace egzaminacyjne są anonimowe. Anonimowość prac egzaminacyjnych polega na zaszyfrowaniu arkusza kandydata numerem SIR przed rozpoczęciem egzaminu oraz utajnieniu wpisanego numeru SIR przed oddaniem pracy do oceny. Komisja Egzaminacyjna sprawdza prace zaszyfrowane z utajnionymi numerami SIR. Po zakończeniu przez Komisję Egzaminacyjną oceny wszystkich prac, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna odtajnia numery SIR na arkuszach, spisuje oceny z arkuszy, a następnie dokonuje przyporządkowania prac poszczególnym kandydatom na podstawie numeru SIR.

 

Wyniki I i II etapu egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone w dniu 5 lipca 2017 r. (środa) o godz. 1200.

 

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunek architektura zostanie ustalona na podstawie sumy punktów uzyskanej w postępowaniu rekrutacyjnym z egzaminu wstępnego oraz egzaminu maturalnego z maksymalnie czterech przedmiotów zgodnie z uchwałą nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i osób umieszczonych na liście rezerwowej nastąpi w dniu 12 lipca 2017 r. (środa) o godz. 1300.

 

Lista osób przyjętych na kierunek architektura zostanie ustalona po weryfikacji dokumentów dostarczonych przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia odbywa się zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym przez Rektora.

 

Planowana liczba miejsc na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2017/2018 wynosi 75 miejsc.

 

Informacja dla kandydatów na studia będących osobami niepełnosprawnymi biorących udział w egzaminie wstępnym z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2017/2018

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

 

Szczegółowe informacje: Egzamin sprawdzający

 

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 

Szczegółowe informacje: Egzamin sprawdzający

 

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny

 

Szczegółowe informacje: Egzamin sprawdzający

 

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki

 

Szczegółowe informacje: Egzamin sprawdzający

 

Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej

 

Szczegółowe informacje: Egzamin sprawdzający - matematyka studia II stopnia

 

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl