logo
sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2017-07-18 09:45

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – rekrutacja podstawowa na rok akademicki 2017/2018 (z wyłączeniem kierunku architektura)

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia od 1 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r.
do godz. 1500
1a. Rejestracja kandydatów - cudzoziemców - w Systemie Internetowej Rekrutacji chcących podjąć studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia od 1 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017 r.
do godz. 1500
2. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR) 12 lipca 2017 r. godz. 900
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *) 12 lipca 2017 r. godz. 1300
4. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **) od 12 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
5. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 19 lipca 2017 r.
6. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **) od 20 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
7. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 26 lipca 2017 r.
8. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 26 lipca 2017 r.
9. Rozpatrywanie odwołań 6 września 2017 r.

 

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

do góry

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA na kierunek architektura na rok akademicki 2017/2018

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia od 1 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
do godz. 800
2. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych 3 - 4 lipca 2017 r.
3. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych 5 lipca 2017 r. godz. 1200
4. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR) 12 lipca 2017 r. godz. 900
5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych 12 lipca 2017 r. godz. 1300
6. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *) od 12 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
7. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 19 lipca 2017 r.
8. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **) od 20 lipca 2017 r. do 25 lipca 2017 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 25 lipca 2017 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
9. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych 26 lipca 2017 r.
10. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 26 lipca 2017 r.
11. Rozpatrywanie odwołań 6 września 2017 r.

 

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

UWAGA: Osoby, które nie zdały egzaminu wstępnego w dniach 3 - 4 lipca 2017 r. mają możliwość wyboru innego kierunku podstawowego w czasie trwania internetowej rejestracji na inne kierunki w terminie do 10 lipca 2017 r., bez ponoszenia dodatkowej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne na studia.

do góry

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - rekrutacja uzupełniająca, STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2017/2018

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia od 1 czerwca 2017 r. do 13 września 2017 r.
do godz. 1500
2. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR) 14 września 2017 r. godz. 900
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *) 14 września 2017 r. godz. 1300
4. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **) od 14 września 2017 r. do 15 września 2017 r.
oraz w dniach 18 i 19 września 2017 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 19 września 2017 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
5. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia 19 września 2017 r
6. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 19 września 2017 r.
7. Rozpatrywanie odwołań 5 października 2017 r.

 

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2017 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

do góry

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2017/2018

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia od 1 czerwca 2017 r. do:

- najpóźniej w przeddzień egzaminu (punkt 2) - dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu

- 13 września 2017 r. do godz. 1500 - dotyczy pozostałych kandydatów
2. Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2a. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - 4 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 (I termin)
sala P-2, bud. P, ul. Poznańska 2

- 11 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 (II termin)
sala P-2, bud. P, ul. Poznańska 2
2b. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa - 9 czerwca 2017 r. (piątek) (I termin)
sala V2, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12

- 23 września 2017 r. (piątek) (II termin)
sala V2, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12
2c. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny 8 września 2017 r. godz. 1600

(Miejsce przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego zostanie podane w terminie późniejszym)
2d. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki - 4 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 (I termin)
sala B107, bud. B, ul. W. Pola 2

- 11 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 (II termin)
sala B107, bud. B, ul. W. Pola 2
2e. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej - 20 lipca 2017 r. (czwartek) godz. 900 (I termin)
sala V6, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12

- 7 września 2017 r. (czwartek) godz. 900 (II termin)
sala V6, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12
3. Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *) od 5 września 2017 r. do 13 września 2017 r.
do godz. 1500
4. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 14 września 2017 r. godz. 900
5. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia 14 września 2017 r. godz. 1300
6. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 19 września 2017 r.
7. Rozpatrywanie odwołań 5 października 2017 r.

 

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

do góry

 

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl