logo
sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2017-09-21 10:19

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - rekrutacja uzupełniająca, STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2017/2018

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia od 1 czerwca 2017 r. do:

- 13 września 2017 r. do godz. 1500

- 22 września 2017 r. do godz. 1500 - dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji w St. Woli
2. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR) 14 września 2017 r. godz. 900
3. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *) 14 września 2017 r. godz. 1300
4. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji w St. Woli *) 25 września 2017 r. godz. 1000
5. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **) od 14 września 2017 r. do 15 września 2017 r.
oraz w dniach 18 i 19 września 2017 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 19 września 2017 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
6. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **) od 20 września 2017 r. do 21 września 2017 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 września 2017 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
7. Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji w St. Woli **) do 25 września 2017 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 25 września 2017 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
8. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia 19 września 2017 r
9. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia z list rezerwowych 22 września 2017 r
10. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunki mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji w St. Woli 25 września 2017 r
11. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 19 września 2017 r.
12. Rozpatrywanie odwołań 5 października 2017 r.

 

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2017 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

do góry

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA na rok akademicki 2017/2018

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia od 1 czerwca 2017 r. do:

- najpóźniej w przeddzień egzaminu (punkt 2) - dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu

- 13 września 2017 r. do godz. 1500 - dotyczy kandydatów nieprzystępujących do egzaminu

- 19 września 2017 r. do godz. 1500 - dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki budownictwo i inżynieria środowiska
2. Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2a. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - 4 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 (I termin)
sala P-2, bud. P, ul. Poznańska 2

- 11 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 (II termin)
sala P-2, bud. P, ul. Poznańska 2
2b. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa - 5 września 2017 r. (wtorek) godz. 1000

(Miejsce przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego zostanie podane w terminie późniejszym)
2c. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Chemiczny 8 września 2017 r. godz. 1600

(Miejsce przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego zostanie podane w terminie późniejszym)
2d. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunki oferowane przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki - 4 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 (I termin)
sala B107, bud. B, ul. W. Pola 2

- 11 września 2017 r. (poniedziałek) godz. 1000 (II termin)
sala B107, bud. B, ul. W. Pola 2
2e. Egzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej - 20 lipca 2017 r. (czwartek) godz. 900 (I termin)
sala V6, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12

- 7 września 2017 r. (czwartek) godz. 900 (II termin)
sala V6, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12
3. Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *) od 5 września 2017 r. do:

- 13 września 2017 r. do godz. 1500

- 19 września 2017 r. do godz. 1500 - dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki budownictwo i inżynieria środowiska
4. Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 14 września 2017 r. godz. 900
5. Ogłoszenie list osób przyjętych na studia - 14 września 2017 r. godz. 1300

- 20 września 2017 r. godz. 1300 - dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunki budownictwo i inżynieria środowiska
6. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 19 września 2017 r.
7. Rozpatrywanie odwołań 5 października 2017 r.

 

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

do góry

 

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl