Architektura studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień architektonicznych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
  • w administracji rządowej i lokalnych organach administracji samorządowej (na stanowiskach związanych z problematyką architektury i urbanistyki,
  • w instytutach naukowo-badawczych,
  • w dużych firmach konsultingowych, developerskich, wykonawczych działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
Absolwent dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskuje kwalifikacje do pracy polegającej na projektowaniu podstawowych obiektów budowlanych o funkcji mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, handlowej, inwentarskiej, użyteczności publicznej. Potrafi tworzyć małe formy architektoniczne oraz większe założenia urbanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących kształtowania elementów plastycznych, użytkowych i konstrukcyjnych kształtujących obiekty budowlane oraz kompozycyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych wpływających na kształtowanie urbanistyki. Studia przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy w zespołach również interdyscyplinarnych.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności komunikowania się w wybranym języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość znaczącego zaangażowania studenta w realizację zajęć projektowych bezpośrednio związanych  z wymogami rynku pracy. Wśród cech wyróżniających koncepcję kształcenia należy uznać logiczny układ poszczególnych zajęć z semestralną praktyką na przedostatnim semestrze.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/architektura