Architektura studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

od 01.06.2022 do 21.06.2022 15:00

Limit miejsc

90

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień architektonicznych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
 • w administracji rządowej i lokalnych organach administracji samorządowej (na stanowiskach związanych z problematyką architektury i urbanistyki,
 • w instytutach naukowo-badawczych,
 • w dużych firmach konsultingowych, developerskich, wykonawczych działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
Absolwent dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskuje kwalifikacje do pracy polegającej na projektowaniu podstawowych obiektów budowlanych o funkcji mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, handlowej, inwentarskiej, użyteczności publicznej. Potrafi tworzyć małe formy architektoniczne oraz większe założenia urbanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących kształtowania elementów plastycznych, użytkowych i konstrukcyjnych kształtujących obiekty budowlane oraz kompozycyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych wpływających na kształtowanie urbanistyki. Studia przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy w zespołach również interdyscyplinarnych.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności komunikowania się w wybranym języku obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość znaczącego zaangażowania studenta w realizację zajęć projektowych bezpośrednio związanych  z wymogami rynku pracy. Wśród cech wyróżniających koncepcję kształcenia należy uznać logiczny układ poszczególnych zajęć z semestralną praktyką na przedostatnim semestrze.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/architektura

Zasady rekrutacji

Uchwała nr 51/2021 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2021 r. (1.2 MB, PDF)
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 59/2022 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 1 czerwca 2022 r. (283 kB, PDF)
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów jakie uprawniają kandydatów cudzoziemców do ubiegania się o przyjęcie na studia na Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 86/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 grudnia 2018 r. (370 KB, PDF)
w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich od 2019/2020 do 2022/2023

Uchwała nr 48/2022 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 30 czerwca 2022 r. (260 KB, PDF)
zmieniająca uchwałę nr 86/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnice Rzeszowskiej laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach akademickich od 2019/2020 do 2022/2023

Przedmioty

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

#Przedmiot
Wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego
Poziom
podstawowyrozszerzony
egzamin wstępny z uzdolnień artystycznychwynik końcowy egzaminu z rysunku x 5
1matematykax 1x 2
2matematyka lub historia lub historia sztuki lub fizyka i astronomia/fizyka lub geografiax 1x 2

Olimpiady

Wykaz olimpiad stopnia centralnego przyznających kandydatom, będącym laureatami lub finalistami olimpiady, uprawnienie do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego: *

 • Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
 • Olimpiada Artystyczna - Sekcja Historii Sztuki
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
* Na kierunku architektura warunkiem koniecznym jest złożenie egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych z wynikiem pozytywnym – min. 3,0 (dostatecznym) z każdego etapu egzaminu.

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek architektura na rok akademicki 2022/2023

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 do 21 czerwca 2022 r. do godz. 1500
2Egzamin wstępny - zdalny z uzdolnień artystycznych (opublikowanie tematów prac rysunkowych)

Procedura przygotowania prac rysunkowych wykonanych w ramach egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura w roku akademickim 2022/2023
od 23 do 24 czerwca 2022 r.
3Przesyłanie przez kandydatów prac rysunkowych wykonanych w ramach egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznychod 24 do 30 czerwca 2022 r.
(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji Egzaminacyjnej do dnia 30 czerwca 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów)

1 lipca
od godz. 1000 do godz. 1300
kandydaci mogą dostarczyć prace rysunkowe wraz z dokumentami wymaganymi przy ocenie tych prac osobiście do Budynku P, sala P-5
4Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznych6 lipca 2022 r.
5Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"do 11 lipca 2022 r. do godz. 1500
6Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
7Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
8Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 214, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
9Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)13 lipca 2022 r. godz. 900
10Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *)13 lipca 2022 r. godz. 1100
11Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 13 do 15 lipca 2022 r.
oraz 18 lipca 2022 r.


(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
12Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych21 lipca 2022 r. godz. 900
13Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 21 do 25 lipca 2022 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 25 lipca 2022 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
14Ogłoszenie list osób przyjętych na studia26 lipca 2022 r. godz. 1200
15Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 27 lipca 2022 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Systemie Informacji Oświatowej - Krajowy Rejestr Matur (SIO-KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w SIO-KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2022 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

PROCEDURA
PRZYGOTOWANIA PRAC RYSUNKOWYCH WYKONANYCH W RAMACH
EGZAMINU WSTĘPNEGO - ZDALNEGO Z UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH
NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNEK ARCHITEKTURA
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r.

Tegoroczny proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunek architektura odbędzie się w formie zdalnej, prace rysunkowe zostaną wykonane samodzielnie przez kandydata w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r.

Szczegółowe tematy prac rysunkowych zostaną udostępnione wszystkim zarejestrowanym kandydatom, bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Tematy będą aktywne tylko dla tych kandydatów, którzy uiszczą opłatę rekrutacyjną do dnia 21 czerwca 2022 r. do godz. 1500.

Do przygotowania prac rysunkowych w trybie egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznych kandydaci powinni zaopatrzyć się w niezbędne materiały plastyczne potrzebne do wykonania rysunków, w tym przede wszystkim arkusze brystolu lub innego grubego, białego papieru o gramaturze min. 120 g/m² w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm), ołówki o różnej twardości, gumki do mazania, deski rysunkowe oraz klipsy. Prace należy wysłać pocztą nie zgięte i zabezpieczone przed pomięciem w kopercie A3 lub dostarczyć osobiście - w tym przypadku nie jest wymagane wkładanie rysunków do koperty A3.

Oprócz materiałów rysunkowych niezbędny będzie również komputer/laptop/tablet wraz z dostępem do Internetu, a także aparat fotograficzny w celu wykonania zdjęć prac rysunkowych, niezwłocznie po ich ukończeniu w wyznaczonym czasie.

Zdjęcia dokumentujące samodzielnie wykonane prace rysunkowe należy przesłać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 23 czerwca 2022 r. do godz. 1230 zdjęcie pierwszej pracy rysunkowej (pierwszy dzień egzaminu),
 • 24 czerwca 2022 r. do godz. 1230 zdjęcie drugiej pracy rysunkowej (drugi dzień egzaminu).

Brak wgranego do systemu zdjęcia, zdjęcie nieczytelne lub złej jakości, a także zdjęcie przesłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną z egzaminu.

Egzamin będzie się składał z dwóch rysunków wykonanych samodzielnie przez kandydata w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r.

Rysunek 1: MARTWA NATURA

23 czerwca 2022 r. o godzinie 1000 po zalogowaniu na indywidulane konto w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, w zakładce „EGZAMIN” w lewym menu, zostaną udostępnione zdjęcia martwej natury – kompozycja - w trzech ujęciach. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/egzamin.

Należy wybrać jedno ujęcie i na jego podstawie wykonać rysunek perspektywiczny. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku ołówkiem na białym papierze (o gramaturze min 120 g/m²) i formacie arkusza A3 (29,7 cm x 42,0 cm), w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • konstrukcja poszczególnych elementów kompozycji,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału.

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

O godzinie 1200 należy wykonać 1 zdjęcie pracy rysunkowej i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Zdjęcie przysłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.

Zdjęcie pierwszego rysunku wykonanego 23 czerwca 2022 r. należy wgrać w zakładce „EGZAMIN” na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/egzamin.

Rysunek 2: KOMPONOWANIE PRZESTRZENI Z WYOBRAŹNI

24 czerwca 2022 r. o godzinie 1000, w zakładce „EGZAMIN” na koncie kandydata w SIR, zostanie udostępniony drugi temat zadania rysunkowego. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/egzamin.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu rysunku perspektywicznego zgodnie z zadanym w linku tematem. Podobnie jak pierwszego dnia, rysunek ma być wykonany ołówkiem, na arkuszu A3, w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału,
 • plastyczność wizji,
 • przekaz i kreatywność

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

Po skończeniu pracy o godzinie 1200, należy wykonać 1 zdjęcie drugiego rysunku i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Wysłanie zdjęcia po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.

Zdjęcie drugiego rysunku wykonanego 24 czerwca 2022 r. należy wgrać w zakładce „EGZAMIN” na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/egzamin.

W razie problemów z wgraniem pliku, zdjęcia można wysłać na adres: egzamin2022@prz.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości i w treści maila wyłącznie numer SIR, a zdjęcie dołączyć jako załącznik. Jest to wyjście, z którego można korzystać jedynie w awaryjnych przypadkach. W tym przypadku zdjęcie również musi zostać wysłane do godz. 1230 w dniu, w którym odbywa się egzamin.

Kolejnym etapem - w procesie egzaminacyjnym jest przesłanie pocztą, wykonanych w dniach 23 i 24 czerwca 2022 r. podczas egzaminu wstępnego - zdalnego z uzdolnień artystycznych, prac rysunkowych. Należy je wysłać do Komisji Egzaminacyjnej w kopercie formatu A3 w dniach od 24 do 30 czerwca 2022 r.

Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. do godziny 1500, decyduje data wpływu dokumentów a nie data stempla pocztowego.

Rysunki zapakowane do koperty A3 należy zabezpieczyć przez zniszczeniem, pogięciem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem. Do przesyłki oprócz niepodpisanych rysunków należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie wypełnione i podpisane oświadczenie wraz z kartą identyfikacyjną. Oświadczenie oraz karta identyfikacyjna do pobrania: załącznik nr 1 (197 KB, PDF), załącznik nr 2 (106 KB, PDF).

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2,
35-084 Rzeszów
Z dopiskiem: Egzamin 2022 - architektura

Prace rysunkowe wraz z wymaganymi dokumentami można również dostarczyć osobiście w dniu 1 lipca 2022 r. w godzinach od 1000 do 1300 do budynku P przy ul. Poznańskiej 2, sala P-5 (II piętro). Prace należy przygotować analogicznie jak te wysłane pocztą, za wyjątkiem wkładania prac do koperty A3, należy jednak załączyć oświadczenie i kartę identyfikacyjną umieszczone w osobnej kopercie.

Wyniki oceny prac rysunkowych zostaną ogłoszone 6 lipca 2022 roku. Każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku na portalu rekrutacyjnym, na którym zarejestrował swoje zgłoszenie.

Warunkiem uczestnictwa w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny min. 3,0 za każdą z dostarczonych prac rysunkowych.

Pliki do pobrania:

Składanie dokumentów

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi sposobu składania podań na studia na Politechnice Rzeszowskiej informujemy, że podanie może złożyć:

 • kandydat - osobiście,
 • kandydat - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej (dokumenty muszą być wysłane w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji), kopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo dyplomu opatrzona notarialnym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
 • w imieniu kandydata - osoba dysponująca upoważnieniem z notarialnym potwierdzeniem autentyczności podpisu kandydata do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w jego imieniu. W tym przypadku upoważniona osoba może w imieniu kandydata złożyć podpis na wymaganych dokumentach - Wzór upoważnienia (30 KB, PDF)

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
  2. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. kandydat na studia prowadzone w Stalowej Woli: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą - kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą - oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  6. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  7. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  8. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - tzn. z klauzulą informacyjną dla kandydatów na studia, dostępną na stronie internetowej systemu SIR..
 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim, który nie uzyskał z egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego z języka angielskiego wyniku na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100% jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 3. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:
  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,
  2. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,
  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentów jakie uprawniają kandydatów cudzoziemców do ubiegania się o przyjęcie na studia na Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2022/2023 (283 kB, PDF).

 4. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria w medycynie, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej

150 zł

2. Termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

do 21.06.2022

3. Wnoszenie opłaty

Kandydat na studia pierwszego stopnia, który w ramach jednej rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR), dokonuje wyboru dwóch kierunków studiów (podstawowego i równoległego) na tej samej formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych wnosi jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w pkt. 1.

Kandydat, który nie został przyjęty na wybrany kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji podstawowej, ubiegający się ponownie o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w rekrutacji uzupełniającej lub na studia niestacjonarne pierwszego stopnia wnosi ponownie opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości określonej odpowiednio w pkt. 1.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rekrutacji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku lub kierunkach studiów.

Powrót do góry

4. Zwrot opłaty

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

 • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w SIR, określonym odpowiednio w pkt. 2;
 • niezłożenia prac rysunkowych w przypadku kandydatów na kierunek architektura;
 • nieotrzymania świadectwa dojrzałości w związku z negatywnym wynikiem egzaminu maturalnego;
 • unieważnienia rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminach określonych odpowiednio w pkt. 2;
 • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do dnia 31 października 2022 r.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

Pliki do pobrania: