Budownictwo studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • w biurach projektowych,
  • w jednostkach administracji państwowej,
  • w placówkach nadzoru budowlanego,
  • w laboratoriach badawczych.
Absolwent dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskuje kwalifikacje do pracy w projektowaniu obiektów budowlanych, złożonych obiektów przemysłowych oraz dróg i mostów z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Celem kształcenia na kierunku „Budownictwo” jest przekazanie wiedzy w zakresie analizy i projektowania obiektów budowlanych oraz kierowania przedsięwzięciami budowlanymi. Wyrobienie umiejętności identyfikowania i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Przygotowanie absolwenta do samodzielnej pracy na stanowiskach projektanta, wykonawcy i nadzorcy pracy zespołowej. Przygotowanie do problemów związanych z doradztwem wykorzystywania technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności posługiwania się obcojęzycznym nazewnictwem technicznym. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość znaczącego zaangażowania studenta w badania naukowe bezpośrednio związane z szeroko pojętym budownictwem. Program studiów daje możliwość wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami studenta: konstrukcje budowlane, budownictwo zrównoważone, drogi i mosty.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/budownictwo