Geodezja i planowanie przestrzenne studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Perspektywy zatrudnienia:

  • usługi geodezyjne i planistyczne w ramach własnej działalności gospodarczej;
  • inżynier geodeta w przedsiębiorstwie geodezyjnym oraz z branży budowlanej i drogownictwa;
  • geoinformatyk lub programista w przedsiębiorstwie geodezyjnym lub z branży informatycznej, a także w instytucji publicznej;
  • analityk i doradca w biurze pośrednictwa i obrotu nieruchomościami;
  • doradca i planista w biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych;
  • specjalista w zakresie geodezji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
  • planista w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
Program studiów zakłada sekwencyjne budowanie wiedzy i kształtowanie coraz bardziej zaawansowanych umiejętności praktycznych, a treści kształcenia dotyczą bardziej złożonych zagadnień. Dobór treści programowych, szczególnie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, jest ściśle związany z profilem kształcenia i potrzebami rynku pracy, co potwierdzają w szczególności treści kształcenia przedmiotów specjalnościowych. Wyróżnikiem kształcenia, na tym kierunku jest duża ilość praktyk.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/geodezja-i-planowanie-przestrzenne