inżynieria środowiskastudia stacjonarne II stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

80

Opis kierunku

Kierunek inżynieria środowiska przygotowuje specjalistów, których zadaniem jest zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu możliwości usuwania i likwidacji zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka.

Uzyskana wiedza, umiejętności i kompetencje dają absolwentom II stopnia kierunku inżynieria środowiska pełne przygotowanie zawodowe do pracy w branżach związanych z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym, do wspomagania usług bytowych oraz rolnictwa, do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji sanitarnych, do uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, do oczyszczania i odprowadzania ścieków, do projektowania systemów zaopatrzenia w ciepło, systemów wentylacji i klimatyzacji. Absolwenci będą również przygotowani do problemów związanych z utylizacją odpadów, retencją, ochroną i monitoringiem wód, ochrona powietrza i gleby, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą być zatrudnieni w biurach projektowych, przedsiębiorstwach budowlanych, jednostkach  administracji państwowej, placówkach nadzoru i badań stanu środowiska, laboratoriach badawczych.

Absolwent kończący studia będzie posiadał niezbędną wiedzę umożliwiającą dalsze kształcenie na studiach III stopnia na kierunku inżynieria środowiska, a po uzupełnieniu różnic programowych również na kierunku ochrona środowiska.

Zakłada się, że osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacje I stopnia oraz podstawowe kompetencje inżynierskie niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Studia II stopnia to kontynuacja, rozszerzenie i pogłębienie studiów I stopnia. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria środowiska posiada kwalifikacja I stopnia (na poziomie 6 KRK) oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku. Kompetencje te mogą być nabyte na drodze formalnej, która jest wynikiem ukończenia studiów I stopnia lub na drodze nieformalnej. Kompetencje nabyte w sposób nieformalny muszą podlegać procesowi weryfikacji przez jednostkę prowadzącą studia, np. w formie egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku stwierdzenia braków kompetencyjnych ciało podejmujące decyzje o przyjęciu na studia może zalecić kandydatowi ich uzupełnienie poprzez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

Powrót do góry

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022

Informacje w przygotowaniu

PROCEDURA
PRZYGOTOWANIA PORTFOLIO WYKONANEGO W RAMACH EGZAMINU
ZDALNEGO Z UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH NA STUDIA I STOPNIA NA
KIERUNEK ARCHITEKTURA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii tegoroczny proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunek architektura odbędzie się w zmienionej formule. Tradycyjny egzamin rysunkowy zostanie zastąpiony portfolio wykonanym samodzielnie przez kandydata w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

Szczegółowe tematy rysunków zostaną udostępnione wszystkim zarejestrowanym kandydatom, bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Tematy będą aktywne tylko dla tych kandydatów, którzy uiszczą opłatę rekrutacyjną do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 1500.

Do przygotowania portfolio w trybie zdalnego egzaminu kandydaci powinni zaopatrzyć się w niezbędne materiały plastyczne potrzebne do wykonania prac rysunkowych, w tym przede wszystkim arkuszy brystolu lub innego grubego, białego papieru o gramaturze min 120 g/m² w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm), ołówków o różnej twardości, gumki do mazania, deski rysunkowej oraz klipsów. Prace należy wysłać pocztą nie zgięte i zabezpieczone przed pomięciem w kopercie A3 lub dostarczyć osobiście, w tym przypadku nie jest wymagane wkładanie rysunków do koperty A3.

Oprócz materiałów rysunkowych niezbędny będzie również komputer/laptop/tablet wraz z dostępem do Internetu, a także aparat fotograficzny w celu wykonania zdjęć prac rysunkowych, niezwłocznie po ich ukończeniu w wyznaczonym czasie.

Zdjęcia dokumentujące samodzielnie wykonane rysunki należy przesłać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 28 czerwca 2021 r. do godz. 1230 zdjęcie pierwszej pracy rysunkowej (pierwszy dzień egzaminu),
 • 29 czerwca 2021 r. do godz. 1230 zdjęcie drugiej pracy rysunkowej (drugi dzień egzaminu).

Brak wgranego do systemu zdjęcia, zdjęcie nieczytelne lub złej jakości, a także zdjęcie przesłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za portfolio.

Portfolio będzie składało się z dwóch rysunków wykonanych samodzielnie przez kandydata w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

Rysunek 1: MARTWA NATURA

28 czerwca 2021 r. o godzinie 1000 po zalogowaniu na indywidulane konto w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, w zakładce PORTFOLIO w lewym menu, zostaną udostępnione zdjęcia martwej natury – kompozycja - w trzech ujęciach. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio. Należy wybrać jedno ujęcie i na jego podstawie wykonać rysunek perspektywiczny. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku ołówkiem na białym papierze (o gramaturze min 120 g/m²) i formacie arkusza A3 (29,7 cm x 42,0 cm), w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • konstrukcja poszczególnych elementów kompozycji,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału.

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

O godzinie 1200 należy wykonać 1 zdjęcie pracy rysunkowej i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Zdjęcie przysłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można dalej kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.
Zdjęcie pierwszego rysunku wykonanego 28 czerwca 2021 r. należy wgrać w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

Rysunek 2: KOMPONOWANIE PRZESTRZENI Z WYOBRAŹNI

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 1000, w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata w SIR, zostanie udostępniony drugi temat zadania rysunkowego. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu rysunku perspektywicznego zgodnie z zadanym w linku tematem. Podobnie jak pierwszego dnia, rysunek ma być wykonany ołówkiem, na arkuszu A3, w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału,
 • plastyczność wizji,
 • przekaz i kreatywność

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

Po skończeniu pracy o godzinie 1200, należy wykonać 1 zdjęcie drugiego rysunku i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Wysłanie zdjęcia po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można dalej kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.
Zdjęcie drugiego rysunku wykonanego 29 czerwca 2021 r. należy wgrać w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

W razie problemów z wgraniem pliku, zdjęcia można wysłać na adres: portfolio2021@prz.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości i w treści maila wyłącznie numer SIR, a zdjęcie dołączyć jako załącznik. Jest to wyjście, z którego można korzystać jedynie w awaryjnych przypadkach. W tym przypadku zdjęcie również musi zostać wysłane do godz. 1230 w dniu, w którym odbywa się egzamin.

Kolejnym etapem - w procesie egzaminacyjnym jest przesłanie pocztą, wykonanych w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r. podczas zdalnego egzaminu, prac rysunkowych. Należy je wysłać do Komisji Rekrutacyjnej w kopercie formatu A3 w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. do godziny 1500, decyduje data wpływu dokumentów.

Rysunki zapakowane do koperty A3 należy zabezpieczyć przez zniszczeniem, pogięciem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem. Do przesyłki oprócz niepodpisanych rysunków należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie wypełnione i podpisane oświadczenie wraz z kartą identyfikacyjną. Oświadczenie oraz karta identyfikacyjna do pobrania: załącznik nr 1, załącznik nr 2.

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2,
35-084 Rzeszów
Z dopiskiem: Portfolio 2021 - architektura

Uwaga!
Decyduje data doręczenia przesyłki, do dnia 2 lipca 2021 r. do godziny 1500, a nie data stempla pocztowego.

Portfolio można również dostarczyć osobiście w dniu 2 lipca 2021 r. w godzinach od 1000 do 1400 do budynku P przy ul. Poznańskiej 2, pokój nr P-25, sala za portiernią. Prace należy przygotować analogicznie jak te wysłane pocztą, za wyjątkiem wkładania prac do koperty A3, należy jednak załączyć oświadczenie i kartę identyfikacyjną umieszczone w osobnej kopercie.

Wyniki oceny portfolio zostaną ogłoszone 9 lipca 2021 r. Każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku na portalu rekrutacyjnym, na którym zarejestrował swoje zgłoszenie.

Warunkiem uczestnictwa w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny min. 3,0 za każdą z dostarczonych prac rysunkowych.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania portfolio wykonanego w ramach egzaminu zdalnego z uzdolnień artystycznych na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2021/2022

Procedura przygotowania portfolio wykonanego w ramach egzaminu zdalnego z uzdolnień artystycznych na studia I stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Karta identyfikacyjna kandydata na kierunek architektura Politechniki Rzeszowskiej

Harmonogram przygotowania portfolio

Powrót do góry

Składanie dokumentów

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi sposobu składania podań na studia na Politechnice Rzeszowskiej informujemy, że podanie może złożyć:

 • kandydat - osobiście,
 • kandydat - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej (dokumenty muszą być wysłane w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji), kopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo dyplomu opatrzona notarialnym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
 • w imieniu kandydata - osoba dysponująca upoważnieniem z notarialnym potwierdzeniem autentyczności podpisu kandydata do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w jego imieniu. W tym przypadku upoważniona osoba może w imieniu kandydata złożyć podpis na wymaganych dokumentach - Wzór upoważnienia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
  2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. zaświadczenie o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. W przypadku absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy przystąpili na studiach pierwszego stopnia na danym kierunku studiów do weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów traktowanej na równi z egzaminem sprawdzającym posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia - zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych zwierające m.in. informację o wyniku weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów (dotyczy kandydatów na kierunki studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym jest w szczególności wynik egzaminu kompetencyjnego);
  4. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – tzn. z klauzulą informacyjną dla kandydatów na studia, dostępną na stronie internetowej systemu SIR..
 2. Kandydat – absolwent Uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię Suplementu do dyplomu - oryginał Suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.
  W przypadku Suplementu do dyplomu, w którym nie odnotowano uzyskanej przez absolwenta średniej ocen ze studiów, obowiązującej w ukończonej szkole wyższej, skali ocen lub osiągniętych podczas studiów efektów uczenia się oraz w przypadku braku Suplementu do dyplomu kandydat, o którym mowa powyżej jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:
  1. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej w Uczelni skali ocen;
  2. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej ocen ze studiów, ustalonej odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji obowiązujących na określony kierunek studiów;
  3. wykaz osiągniętych na ukończonym kierunku studiów efektów uczenia się potwierdzony przez dziekanat Uczelni, na której kandydat studiował.
 3. Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia o uzyskanej średniej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (średnia ważona).
 4. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:
  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,
  2. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,
  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 21 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

Powrót do góry

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej

85 zł

2. Termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

do 09.09.2021

3. Wnoszenie opłaty

Kandydat na studia drugiego stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne) wnosi jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w pkt. 1.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rekrutacji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku lub kierunkach studiów.

Powrót do góry

4. Zwrot opłaty

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

 • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji, określonym odpowiednio w pkt. 2;
 • niezłożenia PORTFOLIO w przypadku kandydatów na kierunek architektura;
 • nieotrzymania świadectwa dojrzałości w związku z negatywnym wynikiem egzaminu maturalnego;
 • unieważnienia rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminach określonych w pkt. 2;
 • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do dnia 31 października 2021 r.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

Pliki do pobrania:

Powrót do góry