Inżynieria środowiska studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może pracować na stanowisku:

  • Inspektor nadzoru budowlanego,
  • asystent projektanta i projektant w biurze projektowym,
  • inżynier budowy lub kosztorysant w przedsiębiorstwach budowlanych,
  • specjalista w jednostkach administracji państwowej,
  • specjalista i kierownik w przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych,
  • specjalista i laborant w placówkach nadzoru i badań stanu środowiska,
  • laborant w laboratoriach badawczych,
  • specjalista gospodarki wod-kan
  • inspektor ochronny środowiska w zakładach przemysłowych.
Absolwenci potrafi projektować i eksploatować zaawansowane systemy i obiekty inżynierskie związane z gospodarką wodno-ściekową oraz nowoczesne systemy grzewcze, instalacje specjalne i przemysłowe. Zna specyfikę technologii organizacji i robót instalacyjnych. Nabywa umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych opierając się na własnych badaniach.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności posługiwania się językiem obcym technicznym - wprost związanym z kierunkiem studiów. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość znaczącego zaangażowania studenta w badania naukowe bezpośrednio związanych z szeroko pojętą inżynierią środowiska. Program studiów daje możliwość wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami studenta.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/inzynieria-srodowiska