Technologia chemiczna studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Chemiczny

Zapisy

Limit miejsc

60

Opis kierunku

Program studiów II stopnia kierunku technologia chemiczna obejmuje kształcenie poszerzone w obszarze nauk technicznych w zakresie chemii i technologii chemicznej. Realizowane jest to poprzez moduły kształcenia związane z ogólną działalnością inżynierską i przedmioty oferowane w ramach wybieralnych specjalności: Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku, Inżynieria materiałów polimerowych, Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Technologia organiczna i tworzywa sztuczne, Technologia produktów leczniczych. Program kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia również kształcenie w zakresie języka obcego w zakresie studiowanej dyscypliny. Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą obowiązującą na Wydziale.

Absolwent studiów II stopnia kierunku technologia chemiczna posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności, formułowania koncepcji chemicznej i technologicznej procesu, projektowania przebiegu procesu, jego modernizacji, rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Zna problematykę ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Umie samodzielnie rozwiązywać zagadnienia technologiczne z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Zna język angielski w zakresie studiowanego kierunku. Umie organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, placówkach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania a także jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia lub specjalistycznych studiów podyplomowych.