Technologia chemiczna studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Chemiczny

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Program studiów obejmuje kształcenie poszerzone w zakresie wybranych aspektów współczesnej chemii i technologii chemicznej m.in. dotyczących charakteryzowania złożonych zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących na granicy faz w wybranych procesach technologicznych, zaawansowanych metod analizy produktów chemicznych czy projektowania systemów technologicznych.
Program studiów daje dodatkowo możliwość zindywidualizowania ścieżki kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami studenta, poprzez wybór bloków tematycznych (specjalności) spośród oferowanych: Analiza chemiczna w przemyśle i środowisku, Inżynieria materiałów polimerowych, Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Technologia organiczna i tworzywa sztuczne, Technologia produktów leczniczych.
 
Kompetencje absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku technologia chemiczna dysponuje pogłębioną wiedzą o surowcach i produktach stosowanych w przemyśle chemicznym. Stosuje zaawansowane metody badań struktury i właściwości materiałów niezbędne do charakteryzowania surowców i produktów. Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie złożonych procesów chemicznych obejmującą odpowiedni dobór materiałów oraz aparatury i urządzeń do realizacji tych procesów. Wykazuje się pogłębioną wiedzą niezbędną do modelowania, planowania, projektowania, optymalizacji i charakteryzowania procesów chemicznych. Ocenia przydatność technologiczną surowców oraz dobór procesu technologicznego w odniesieniu do wymagań jakościowych produktu. Dobiera i stosuje odpowiednie metody analityczne do kontroli przebiegu procesu chemicznego. Uwzględnia w działaniach zasady ochrony środowiska naturalnego związane z produkcją chemiczną i gospodarką odpadami. Samodzielnie rozwiązuje zagadnienia technologiczne z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. W pogłębionym stopniu analizuje i rozwiązuje problemy badawcze w zakresie chemii i technologii chemicznej, wykorzystując do tego celu metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne. Wykazuje się zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wykorzystanie technik komputerowych i pakietów oprogramowania użytkowego w praktyce technologicznej. Sprawnie pozyskuje i krytycznie ocenia informacje z literatury, baz danych i innych źródeł związanych z chemią i technologią chemiczną.

Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i pokrewnych. Ma kompetencje do formułowania koncepcji chemicznej i technologicznej procesu, projektowania przebiegu procesu, jego modernizacji, rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach analitycznych, diagnostycznych, kontroli jakości, placówkach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji. Absolwent studiów II stopnia na kierunku technologia chemiczna może wykonywać zawód nauczyciela chemii po ukończeniu kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dających uprawnienia nauczycielskie.

Typowymi zajmowanymi stanowiskami są: inżynier chemik, specjalista ds. badań laboratoryjnych, specjalista ds. kontroli jakości, analityk laboratoryjny, technolog, inżynier procesu, inżynier produktu, inżynier ds. badań i rozwoju, operator procesu technologicznego, specjalista ds. produkcji.