Biotechnologia studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Chemiczny

Zapisy

Limit miejsc

45

Opis kierunku

Program studiów II stopnia kierunku biotechnologia obejmuje kształcenie poszerzone w obszarze nauk technicznych w zakresie analizy produktów biotechnologicznych. Realizowane jest to poprzez moduły kształcenia pogrupowane w blok podstawowy, związany z ogólną działalnością inżynierską i cztery wybieralne bloki specjalnościowe: Biotechnologia farmaceutyczna, Diagnostyka laboratoryjna w biotechnologii, Inżynieria procesowa i bioprocesowa, Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych. Program kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia również kształcenie w zakresie języka obcego w zakresie studiowanej dyscypliny. Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.
 
Absolwent studiów na kierunku biotechnologia posiada wiedzę i umiejętności inżynierskie, oraz wiedzę z zakresu biotechnologii, w szczególności na temat zagadnień związanych z:

  • biotechnologią, obejmującą zrozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów, możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii – od pojedynczych cząsteczek, poprzez kompleksy cząsteczki, makrocząsteczki do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych,
  • analizą chemiczną, włączając podstawowe metody analizy instrumentalnej,
  • aparaturą i procesami (operacjami) jednostkowymi stosowanymi w przemyśle biotechnologicznym.
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii, w szczególności związane z:
  • technologiami informacyjnymi, technikami obliczeniowymi i symulacyjnymi,
  • opanowaniem podstawowych technik pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,
  • stosowania podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej,
  • programami wspomagającymi modelowanie i projektowanie procesów biotechnologicznych.
Absolwent studiów na kierunku biotechnologia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w tych gałęziach gospodarki, w których stosowane są procesy biotechnologiczne, tj. w przemyśle rolno-spożywczym, farmaceutycznym, w ochronie środowiska oraz w laboratoriach analitycznych, medycznych, badawczych i kontrolnych – na stanowiskach związanych z prowadzeniem i organizacją procesów produkcyjnych oraz w laboratoriach kontroli jakości i innych laboratoriach analitycznych. Absolwenci będą szczególnie dobrze przygotowani do pracy w jednostkach, w których stosowane są nowoczesne metody izolacji, oczyszczania i analizy produktów biotechnologicznych, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia absolwentowi podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów wyższego stopnia lub odpowiednich studiów podyplomowych.