inżynieria w medycyniestudia stacjonarne II stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Zapisy

od 01.12.2021 do 18.02.2022 15:00

Limit miejsc

30

Opis kierunku

Kierunek jest kontynuacją studiów I stopnia i skierowany jest do absolwentów kierunków inżynieria w medycynie, inżynieria medyczna i inżynieria mechaniczno-medyczna.

Studia II stopnia na kierunku inżynieria w medycynie mają charakter interdyscyplinarny. Program studiów odpowiada na dynamiczny rozwój kluczowych technologii w zakresie inżynierii stosowanej w medycynie.

Studenci poszerzą kompetencje w zakresie systemów: CAD/CAM, szybkiego prototypowania (RP), metod przyrostowych (AM) i inżynierii odwrotnej (RE) oraz analiz MES, które nabyli w trakcie studiów I stopnia koncentrując się na ich zastosowaniu w projektowaniu urządzeń rehabilitacyjnych oraz rozwiązaniach problemów biomechaniki narządu ruchu. Nabędą też wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowań wirtualnej rzeczywistości w medycynie i rehabilitacji, a także w obrębie systemów uczenia maszynowego dla potrzeb nowoczesnej diagnostyki medycznej. Dzięki aktywnej współpracy z otoczeniem gospodarczym – w tym szpitalami, centrami medycznymi, ośrodkami badawczo rozwojowymi – studenci włączani w pracę naukową - będą rozwiązywali realne problemy, które wynikają z potrzeb rynkowych.

Obok umiejętności inżynierskich podczas studiów przyszli absolwenci nabędą kompetencje psychologiczne w zakresie komunikacji społecznej, wystąpień publicznych i zarządzania zespołem lub projektami co przygotuje ich także do pełnienia różnych, także kierowniczych funkcji w ramach ich kariery zawodowej. Powyższe interdyscyplinarne kompetencje zostaną także uzupełnione o kurs specjalistycznego języka obcego, który pozwoli odnaleźć się absolwentom na globalnym rynku pracy.

Absolwenci studiów II stopnia inżynieria w medycynie będą mogli znaleźć pracę jako:

 • konstruktorzy oraz projektanci w przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem i wytwarzaniem aparatury i sprzętu medycznego oraz urządzeń rehabilitacyjnych i rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych, a także implantów, protez i innych wyrobów medycznych,
 • specjaliści w instytucjach i centrach badawczo-rozwojowych rozwijających technikę medyczną oraz jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych wyrobów medycznych,
 • pracownicy firm komputerowych zajmujących się realizacją systemów informatycznych wspomagających medycynę w tym związanych z przetwarzaniem sygnałów biomedycznych i analizą danych jako analitycy, inżynierowie wdrożeniowi, testerzy oprogramowania
 • konsultanci, dystrybutorzy i przedstawiciele handlowi w jednostkach obrotu sprzętem medycznym oraz instytucjach i firmach doradczych i konsultingowych,
 • inżynierowie serwisowi, audytorzy, inspektorzy w placówkach i innych instytucjach służby zdrowia wymagających technicznej obsługi, nadzoru i serwisowania aparatury medycznej.

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 grudnia 2021 r.
do 18 lutego 2022 r. do godz. 1500
1aSkładanie PORTFOLIO1) przez kandydatów na kierunek architekturado 11 lutego 2022 r. do godz. 1500
1bEgzamin kompetencyjny - na kierunkach wskazanych w Uchwale nr 27/2020 Senatu PRztermin ustalony przez Dziekana
2Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja 2)od 7 lutego 2022 r. do 18 lutego 2022 r. do godz. 1500
3Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej22 lutego 2022 r. godz. 900
4Ogłoszenie list osób przyjętych na studia22 lutego 2022 r. godz. 1300
5Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 23 lutego 2022 r.

1) Zgodnie z § 5 rozdziału 1 załącznika nr 4 do uchwały nr 27/2020 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącego szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia drugiego stopnia dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2021/2022.

2) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy kandydatów.

Składanie dokumentów

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi sposobu składania podań na studia na Politechnice Rzeszowskiej informujemy, że podanie może złożyć:

 • kandydat - osobiście,
 • kandydat - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej (dokumenty muszą być wysłane w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji), kopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo dyplomu opatrzona notarialnym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
 • w imieniu kandydata - osoba dysponująca upoważnieniem z notarialnym potwierdzeniem autentyczności podpisu kandydata do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w jego imieniu. W tym przypadku upoważniona osoba może w imieniu kandydata złożyć podpis na wymaganych dokumentach - Wzór upoważnienia (30 KB, PDF)

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
  2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. zaświadczenie o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. W przypadku absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy przystąpili na studiach pierwszego stopnia na danym kierunku studiów do weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów traktowanej na równi z egzaminem sprawdzającym posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia - zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych zwierające m.in. informację o wyniku weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów (dotyczy kandydatów na kierunki studiów, na których kryterium kwalifikacyjnym jest w szczególności wynik egzaminu kompetencyjnego);
  4. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – tzn. z klauzulą informacyjną dla kandydatów na studia, dostępną na stronie internetowej systemu SIR..
 2. Kandydat – absolwent Uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię Suplementu do dyplomu - oryginał Suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.
  W przypadku Suplementu do dyplomu, w którym nie odnotowano uzyskanej przez absolwenta średniej ocen ze studiów, obowiązującej w ukończonej szkole wyższej, skali ocen lub osiągniętych podczas studiów efektów uczenia się oraz w przypadku braku Suplementu do dyplomu kandydat, o którym mowa powyżej jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo:
  1. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej w Uczelni skali ocen;
  2. zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej ocen ze studiów, ustalonej odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji obowiązujących na określony kierunek studiów;
  3. wykaz osiągniętych na ukończonym kierunku studiów efektów uczenia się potwierdzony przez dziekanat Uczelni, na której kandydat studiował.
 3. Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie jest zobowiązany do złożenia zaświadczenia o uzyskanej średniej z przebiegu studiów pierwszego stopnia (średnia ważona).
 4. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:
  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,
  2. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,
  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 21 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej

85 zł

2. Termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

do 18.02.2022

3. Wnoszenie opłaty

Kandydat na studia drugiego stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne) wnosi jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w pkt. 1.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rekrutacji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku lub kierunkach studiów.

Powrót do góry

4. Zwrot opłaty

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

 • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w SIR;
 • niezłożenia PORTFOLIO w przypadku kandydatów na kierunek architektura;
 • nieskuteczności rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminach określonych w pkt. 2;
 • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

Pliki do pobrania: