Inżynieria materiałowa studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

30

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwent dysponuje ugruntowaną i pogłębioną wiedzą w zakresie fizyki i chemii, nauk o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Na zaawansowanym poziomie dobiera materiały inżynierskie do różnych zastosowań. Wykorzystuje rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metod kształtowania struktury i właściwości materiałów. Na zaawansowanym poziomie posługuje się metodami badań materiałów. W pogłębionym stopniu analizuje, dyskutuje i formułuje wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Podejmuje działania mające na celu aktualizowanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie inżynierii materiałowej, a także śledzi najnowsze dokonania i trendy w technologiach, badaniach i zastosowaniach materiałów inżynierskich. Poszukuje innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów. Samodzielnie planuje, organizuje i zarządza pracą zespołową, pełni rolę wiodącą w zespole. Komunikuje się biegle i efektywnie z szerokim gronem specjalistów, posługując się zaawansowaną specjalistyczną terminologią. Cechą charakterystyczną tego kierunku studiów  jest innowacyjność.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Nabyta wiedza i umiejętności predysponują ich do pracy w:

  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
  • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu,
  • jednostkach doradczych i projektowych,
  • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
  • Materiały żaroodporne i żarowytrzymałe,
  • Technologie kształtowania właściwości materiałów inżynierskich.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia drugiego jest przygotowany do pracy w zawodzie oraz kontynuowania nauki na studiach podyplomowych, ewentualnie w szkole doktorskiej.