logo
sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 12:27

OPŁATA ZA POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

1. Wysokość opłaty

 

85 zł dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 

2. Terminy wnoszenia opłaty

 

do 9 lutego 2018 r. kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek logistyka
do 9 lutego 2018 r. kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia zwolniony z egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów
w terminie ustalonym przez dziekana wydziału - przed wyznaczonym terminem egzaminu sprawdzającego kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, który w roku akademickim 2017/2018 przystąpił do egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów – dotyczy absolwenta Politechniki Rzeszowskiej oraz absolwenta innej uczelni

 

 

3. Wnoszenie opłaty

 

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rejestracji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

 

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

 

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

 

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku (kierunkach) studiów.

 

 

4. Zwrot opłaty

 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

  • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji, określonym odpowiednio w pkt. 2;
  • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie sprawdzającym posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
  • unieważnienia rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminach określonych w pkt. 2;
  • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazane przez niego konto bankowe.

 

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie:

  • do dnia 31 października 2017 r. - w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru zimowego;
  • do dnia 30 marca 2018 r. - w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

 

 

Pliki do pobrania:

 

do góry

 

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl