Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA – rekrutacja uzupełniająca
STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
na rok akademicki 2021/2022

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2021 r.
do 14 września 2021 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"od 3 do 9 września oraz 15 września 2021 r. do godz. 1500
3Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
5Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 213, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
6Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 września 2021 r. godz. 900
7Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *)16 września 2021 r. godz. 1200
8Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 16 września 2021 r. do 17 września 2021 r.
oraz
od 20 września 2021 r. do 21 września 2021 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 września 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
9Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych21 września 2021 r. godz. 1800
10Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych *)od 22 września 2021 r. do 23 września 2021 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 23 września 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
11Ogłoszenie list osób przyjętych na studia24 września 2021 r. godz. 1200
12Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 24 września 2021 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie od 3 do 9 września oraz 15 września 2021 r. do godz. 1500 - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA – rekrutacja podstawowa
na rok akademicki 2021/2022

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2021 r.
do 9 września 2021 r. do godz. 1500
2Egzamin sprawdzający posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów
2aEgzamin kompetencyjny dla kandydatów na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki: budownictwo oraz inżynieria środowiska
2bEgzamin sprawdzający dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek matematyka na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej
3Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 3 września 2021 r. do 9 września 2021 r. do godz. 1500
4Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 września 2021 r. godz. 900
5Ogłoszenie list osób przyjętych na studia16 września 2021 r. godz. 1500
6Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 17 września 2021 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Powrót do góry

HARMONOGRAM REKRUTACJI
STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA – rekrutacja uzupełniająca
na rok akademicki 2021/2022

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 18 do 23 września 2021 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja *)od 20 do 23 września 2021 r. do godz. 1500
3Ogłoszenie list osób przyjętych na studia24 września 2021 r.
4Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 24 września 2021 r.

*) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Powrót do góry