logo
sugestia
loading

Ostatnia modyfikacja: 2016-11-17 12:26

UWAGA: Wymagane dokumenty należy dostarczyć w białej teczce.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Niezłożenie wymaganych dokumentów, o których mowa poniżej w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
  2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. aktualne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunkach: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna – skierowanie na badania otrzyma osoba przyjęta na studia wraz z decyzją w sprawie przyjęcia na studia, wydaną przez WKR właściwą dla danego kierunku studiów;
  4. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w skali 2:1) – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi załączone do formularza PODANIA SIR - wymagania dotyczące zdjęć w wersji elektronicznej;
  6. kandydat posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych (zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467) – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  7. oświadczenie o poprawności wprowadzonych danych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wypełnienie obowiązku informacyjnego);
  8. zaświadczenie o uzyskanym wyniku z egzaminu sprawdzającego posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku studiów. W przypadku absolwentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy przystąpili na studiach pierwszego stopnia na danym kierunku studiów do I części egzaminu dyplomowego (weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów) traktowanego na równi z egzaminem sprawdzającym posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia - zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych zwierające m.in. informację o wyniku weryfikacji efektów kształcenia osiągniętych podczas studiów (nie dotyczy kandydatów na kierunki studiów: logistyka, zarządzanie).
 2. Kandydat – absolwent uczelni innej niż Politechnika Rzeszowska jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię Suplementu do dyplomu - oryginał Suplementu do dyplomu należy przedstawić do wglądu WKR lub pracownikowi właściwego dziekanatu, w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.
  W przypadku Suplementu do dyplomu, w którym nie odnotowano uzyskanej przez absolwenta średniej ocen ze studiów lub obowiązującej w ukończonej szkole wyższej skali ocen oraz w przypadku braku Suplementu do dyplomu:
  • zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej w uczelni skali ocen;
  • zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o uzyskanej średniej ocen ze studiów, ustalonej odpowiednio do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w załączniku nr 5 do uchwały 32/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017, obowiązujących na określony kierunek studiów.

do góry

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNEK LOGISTYKA

  Kandydat na kierunek logistyka - w przypadku braku dyplomu ukończenia studiów wyższych może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym i uzyskanym wyniku ukończenia studiów wyższych. W przypadku kandydatów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 lub w latach następnych, zaświadczenie powinno określać osiągnięte podczas tych studiów efekty kształcenia.

do góry

 

Logo PRz al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 865 11 00, Fax. +48 17 854 12 60
www.prz.edu.pl