Geodezja i planowanie przestrzenne studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Perspektywy zatrudnienia:

 • usługi geodezyjne i planistyczne w ramach własnej działalności gospodarczej;
 • inżynier geodeta w przedsiębiorstwie geodezyjnym oraz z branży budowlanej i drogownictwa;
 • geoinformatyk lub programista w przedsiębiorstwie geodezyjnym lub z branży informatycznej, a także w instytucji publicznej;
 • analityk i doradca w biurze pośrednictwa i obrotu nieruchomościami;
 • doradca i planista w biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych;
 • specjalista w zakresie geodezji w jednostkach administracji rządowej i samorządowej;
 • planista w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
Absolwent zdobywa wiedzę dotyczącą:
 • pozyskania, przetwarzania i wykorzystania wyników pomiarów geodezyjnych, satelitarnych i fotogrametrycznych;
 • zasilania baz systemów informacji przestrzennej i realizacji map ewidencyjnych i gospodarczych;
 • geodezyjnego urządzania terenów rolnych, leśnych oraz gospodarowania nieruchomościami i określania ich wartości;
 • zasad i techniki planowania przestrzennego oraz planowania rozwoju infrastruktury technicznej, budowlanej i transportowej;
 • geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.
Program studiów zakłada sekwencyjne budowanie wiedzy i kształtowanie coraz bardziej zaawansowanych umiejętności praktycznych. Na 1 i 2 semestrze studiów I stopnia realizowane są przede wszystkim przedmioty kształcenia ogólnego, na 3 i 4 realizowane są przedmioty kierunkowe, natomiast na semestrach 5, 6,7 przedmioty specjalnościowe. Dobór treści programowych, szczególnie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych, jest ściśle związany z profilem kształcenia i potrzebami rynku pracy, co potwierdzają w szczególności treści kształcenia przedmiotów specjalnościowych. Wyróżnikiem kształcenia na tym kierunku jest duża ilość praktyk - w trakcie 4 semestru (3 miesiące) i w trakcie 7 semestru (3 miesiące).

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/geodezja-i-planowanie-przestrzenne