Architektura studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Ukończenie kierunku umożliwia w przyszłości staranie się o nadanie uprawnień architektonicznych zgodnie z kierunkiem studiów.

Absolwent może podjąć pracę w:

  • w pracowniach projektowania architektonicznego i urbanistycznego,
  • w administracji rządowej i lokalnych organach administracji samorządowej (na stanowiskach związanych z problematyką architektury i urbanistyki,
  • w instytutach naukowo-badawczych,
  • w dużych firmach konsultingowych, developerskich, wykonawczych działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
Absolwent dzięki nabytej wiedzy teoretycznej i umiejętnościom praktycznym uzyskuje kwalifikacje do pracy polegającej na projektowaniu złożonych obiektów budowlanych o funkcji mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej, handlowej, inwentarskiej, użyteczności publicznej. Potrafią tworzyć małe formy architektoniczne oraz większe założenia urbanistyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent posiada wyspecjalizowane umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących tworzenia elementów plastycznych, użytkowych i konstrukcyjnych kształtujących obiekty budowlane oraz kompozycyjnych, funkcjonalnych i przestrzennych wpływających na kształtowanie urbanistyki. Studia przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy w zespołach również interdyscyplinarnych.

Studia dają możliwość uzyskania umiejętności posługiwania się obcojęzycznym nazewnictwem technicznym. Studenci mają możliwość odbywania studiów w innych uczelniach zagranicznych w ramach programów ERASMUS+.

Cechą szczególną prowadzonych studiów jest możliwość osiągnięcie przez studentów wiedzy o współczesnych tendencjach i kierunkach z zakresu, architektury, urbanistyki i budownictwa oraz uzyskanie informacji umożliwiających im elastyczne dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku. Program studiów daje możliwość wyboru ścieżki kształcenia zgodnej z zainteresowaniami studenta: Architektura, Urbanistyka, Konserwacja zabytków.

Film o tym kierunku studiów znajdziesz na: https://wbisia.prz.edu.pl/studia/architektura