elektronika i telekomunikacjastudia stacjonarne I stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

od 01.06.2021

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Studia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają realizować zainteresowania i poszerzyć wiedzę z różnych obszarów elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno-pomiarowych, eksploatacji komputerowych systemów informacyjno-pomiarowych i przetwarzania danych oraz graficznej prezentacji wyników.  Program kształcenia studentów zapewnia absolwentom przygotowanie do prowadzenia działalności inżynierskiej w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji, zarówno w sferze produkcji, jak też szeroko pojętych usług. Student zdobywa niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, testowania i obsługi serwisowej analogowych i cyfrowych układów, urządzeń oraz systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Posiada znajomość nowoczesnych technologii mikro- i nanoelektronicznych. Nabywa umiejętności wykorzystania w praktyce inżynierskiej narzędzi komputerowych - zaawansowanych programów CAx.

Tematyka zajęć dydaktycznych specjalności elektroniczne systemy pomiarowe i diagnostyczne obejmuje wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, konstrukcji, oprogramowania i eksploatacji systemów pomiarowych w przemyśle, diagnostyce technicznej i medycznej. Kształcenie realizowane jest poprzez zajęcia na uczelni oraz staże, praktyki i wizyty dydaktyczne w zakładach przemysłowych i w diagnostycznych pracowniach medycznych. W ramach programu studiów realizowane są zagadnienia dotyczące: elektronicznej techniki pomiarowej, konwerterów mikroprocesorowych, komputerowych systemów pomiarowych, graficznych środowisk programowania, pomiarowego przetwarzania sygnałów, technologii pomiarowych w medycynie, przemysłowych systemów diagnostycznych, systemów sterowania jakością. Ukończenie studiów daje specjalistyczne przygotowanie w zakresie budowy i eksploatacji przyrządów i systemów pomiarowych oraz dobre uniwersalne przygotowanie inżynierskie w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki i elektroniki. Umożliwia to absolwentom podjęcie pracy w wielu obszarach gospodarki jak: instytucje naukowo-badawcze (szkoły wyższe, szkoły średnie, biura projektowe), przemysł (laboratoria kontroli jakości i systemy nadzoru procesów technologicznych), służba zdrowia (diagnostyczne systemy medyczne), ochrona środowiska (systemy monitoringu parametrów), serwisy aparatury elektronicznej, działy marketingu producentów i dystrybutorów aparatury elektronicznej.

Tematyka zajęć na specjalności telekomunikacja obejmuje zagadnienia układowe i systemowe z zakresu telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, z zakresu teleinformatyki a także z zakresu zagadnień prawnych, występujących w telekomunikacji. W ramach specjalności telekomunikacja omawiane są współczesne systemy telekomunikacyjne (np. światłowodowe czy komórkowe), aspekty projektowania ich wybranych modułów, funkcjonowanie sieci komputerowych i Internetu, a także zagadnienia anten i propagacji fal radiowych. Program studiów na specjalności telekomunikacja zapewnia zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji urządzeń, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwenci specjalności telekomunikacja są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt telekomunikacyjny a także w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie tej samej specjalności lub specjalności pokrewnych. Absolwenci specjalności telekomunikacja mogą znaleźć zatrudnienie przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych, zwłaszcza w obszernej sferze dystrybucyjno-serwisowej. Ponadto mogą być zatrudnieni w innych działach gospodarki, wymagających wysoko-wykwalifikowanych kadr ze znajomością nowoczesnych technologii i technik inżynierskich.

Tematyka zajęć na specjalności urządzenia elektroniczne obejmuje zagadnienia technologiczne, układowe i systemowe z zakresu urządzeń elektronicznych stosowanych w różnych dziedzinach życia. Są to np. urządzenia mikroprocesorowe, elektroakustyczne, energoelektroniczne i urządzenia profesjonalne. W ramach specjalności urządzenia elektroniczne omawiane są współczesne metody produkcji układów scalonych, rozwiązania układowe i systemowe w przemysłowych urządzeniach elektronicznych, zastosowanie elektroniki w układach dużej mocy (energoelektronika), jak i zastosowanie elektroniki w wybranych urządzeniach informatycznych. Program studiów na specjalności Urządzenia Elektroniczne zapewnia zdobycie przez absolwentów wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz projektowania tych urządzeń z wykorzystaniem technik CAD. Absolwenci specjalności urządzenia elektroniczne są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkujących nowoczesny sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, a także informatyczny. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie tej samej specjalności lub specjalności pokrewnych. Absolwenci specjalności urządzenia elektroniczne mogą znaleźć zatrudnienie przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów elektronicznych, zwłaszcza w obszernej sferze dystrybucyjno-serwisowej. Ponadto mogą być zatrudnieni w innych działach gospodarki, wymagających wysoko-wykwalifikowanych kadr ze znajomością nowoczesnych technologii i technik inżynierskich.

Powrót do góry

Zasady przyjęć

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Przedmioty

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

#Przedmiot
Wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego
Poziom
podstawowyrozszerzony
1matematykax 1x 2
2fizyka i astronomia/fizyka lub informatykax 1x 2

Olimpiady

Wykaz olimpiad stopnia centralnego przyznających kandydatom, będącym laureatami lub finalistami olimpiady, uprawnienie do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego:

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia – rekrutacja podstawowa na rok akademicki 2021/2022 (z wyłączeniem kierunku architektura)

Informacje w przygotowaniu

Składanie dokumentów

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi sposobu składania podań na studia na Politechnice Rzeszowskiej informujemy, że podanie może złożyć:

 • kandydat - osobiście,
 • kandydat - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej (dokumenty muszą być wysłane w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji), kopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo dyplomu opatrzona notarialnym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
 • w imieniu kandydata - osoba dysponująca upoważnieniem z notarialnym potwierdzeniem autentyczności podpisu kandydata do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w jego imieniu. W tym przypadku upoważniona osoba może w imieniu kandydata złożyć podpis na wymaganych dokumentach - Wzór upoważnienia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
  2. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą - kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą - oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  6. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  7. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim są zobowiązani przedłożyć dodatkowo kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 3. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:
  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,
  2. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,
  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia zajęć.

Powrót do góry

Informacje w przygotowaniu