Matematyka studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Wydział

Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Absolwent studiów na kierunku matematyka będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.

Absolwent będzie posiadał umiejętności:

 • przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji,
 • dokonywania złożonych obliczeń,
 • przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie,
 • wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych,
 • formułowania problemów w sposób matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie,
 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki i rozwijania ich,
 • posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej.
Absolwent specjalności zastosowania matematyki w ekonomii będzie także posiadał umiejętność:
 • korzystania z modeli matematycznych niezbędnych w zastosowaniach matematyki w naukach ekonomicznych,
 • opisywania zjawisk ekonomicznych przy pomocy odpowiednich modeli matematycznych, które są konstruowane na bazie wiedzy z zakresu wielu dyscyplin matematycznych oraz ekonomii matematycznej, matematyki finansowej i ekonometrii,
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i aplikacyjnych problemów matematycznych, dotyczących opisu zjawisk ekonomicznych i analizy ich przebiegu.
Poza tym absolwent będzie:
 • znał język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej,
 • miał zdolność pogłębiania wiedzy matematycznej,
 • przygotowany do pracy w instytucjach finansowych, bankowych oraz aktuarialnych, w których będzie mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie matematyki i ekonomii'
 • umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu matematyki i podstaw ekonomii związanych z modelowaniem matematycznym zjawisk ekonomicznych.
Absolwent studiów na kierunku matematyka specjalność zastosowania matematyki w ekonomii będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.