Mechanika i budowa maszyn - Stalowa Wola studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Mechaniczno-Technologiczny

Zapisy

od 01.06.2024

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku o profilu praktycznym mechanika i budowa maszyn.
 
Opis kierunku
Studia II-go stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym PRz w Stalowej Woli. Oznacza to duży większy nacisk na zajęcia ćwiczeniowe, laboratoryjne i projektowe oraz praktyki przemysłowe niż w przypadku kierunków o profilu ogólnoakademickim.

Program studiów został skonstruowany w taki sposób, aby mogły na nim studiować zarówno osoby, które ukończyły studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowie maszyn lub zarządzanie i inżynieria produkcji.

Studia II stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym przygotowują absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych do podjęcia samodzielnej pracy w zakładzie przemysłowym, laboratorium naukowo-badawczym, szkolnictwie wyższym, średnim lub zawodowym. Wykształcenie obejmuje opanowanie przedmiotów ogólnych, kierunkowych i specjalistycznych. Stan wiedzy i umiejętności absolwenta kierunku mechanika i budowa maszyn daje dobre podstawy do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z przemysłem maszynowym w działach konstrukcyjnych, technologicznych, organizacji i zarządzania produkcją, robotyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania oraz w placówkach naukowo – badawczych przemysłu maszynowego.
 
Dodatkowe Stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola
Stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola jest dodatkową formą wsparcia materialnego studentów w Stalowej Woli. Jest to dodatkowe stypendium, oprócz socjalnego stypendium Rektora. Każdy student od pierwszego semestru otrzymuje stypendium Prezydenta Miasta Stalowa Wola. Na kolejnych semestrach wartość stypendium wzrasta w zależności od średniej ocen uzyskanych w poprzednim semestrze.
Szczegóły dotyczące stypendium: https://www.stalowawola.pl/nasze-miasto/edukacja/stypendia-dla-studentow/
 
Kompetencje absolwenta
Absolwenci kierunku uzyskują wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn, robotyki i automatyki obejmującą podstawy teoretyczne i wiedzę praktyczną oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Wiedza i umiejętności absolwentów kierunku obejmują projektowanie procesów technologicznych, programowanie robotów, sterowanie i systemy wirtualne, technologie IT, współczesne technologie wytwarzania oraz współczesne metody badawcze, systemy CAD/CAM CAE.

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności z zakresu wytwarzania komponentów, konstrukcji i organizacji produkcji, informatycznych systemów projektowania i robotyzacji produkcji, a w szczególności dotyczących aplikacji technologii IT w przemyśle 4.0, przemysłowych systemów sterowania i komunikacji, inteligentnych systemów monitorowania i diagnozowania.  Jest przygotowany do wykonywania obowiązków projektanta, konstruktora, technologa lub pracownika nadzoru służb produkcyjnych. Absolwent posiada wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów związanych z technologiami wytwarzania z obszaru automatyzacji oraz robotyzacji, a także problematyki kontroli jakości i efektywności produkcji. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi podnoszenie kwalifikacji na przykład z zakresu badań nieniszczących Certificate of Non-Destructive Testing (NDT) czy też uzyskania tytułu Europejskiego Inżyniera Spawalnika wraz z Certyfikatem Europejskiego/Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika EWE/IWE, nadawanym w Polsce przez Europejską Federację Spawalniczą.
 
Możliwość wyboru przedmiotów obieralnych/specjalistycznych
W ramach kierunku prowadzone są dwie grupy przedmiotów obieralnych/specjalistycznych. Jedna z nich koncentruje się na zagadnieniach związanych z automatyzacją i robotyzacją produkcji, a druga na wykorzystaniu technik komputerowych w projektowaniu i procesach produkcyjnych.

Perspektywy zatrudnienia, zawody, instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent
Absolwenci kierunku posiadają poszerzoną i ugruntowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi stosowanych w nowoczesnym przemyśle. Studia dają solidną podstawę do zajmowania samodzielnych stanowisk specjalistycznych, jak również stanowisk kierowniczych.
 
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwenci Wydziału Mechaniczno-Technologicznego kierunku mechanika i budowa maszyn przygotowywani są do podjęcia studiów w Szkole Doktorskiej na Politechnice Rzeszowskiej.

Zasady rekrutacji

Uchwała nr 71/2023 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2023 r. (404 kB, PDF)
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 5/2024 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 12 marca 2024 r. (149 kB, PDF)
zmieniająca uchwałę nr 71/2023 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Punkty

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej jest wskaźnik rekrutacji R obliczony według wzoru:

R = D + S + 2E

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

D – ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych;
S – średnia ocen ze studiów;
E – pozytywna ocena z egzaminu wstępnego, w przypadku rekrutacji na kierunek architektura pozytywna ocena portfolio.

Ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych (D), średnia ocen ze studiów (S) oraz ocena z egzaminu wstępnego (E) są przeliczane na punkty przez odpowiednią wagę ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej według poniższego zestawienia:

 • gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 – waga 1,0
 • gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga 5/5,5
 • gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 – waga 5/6

Jako ocena z egzaminu wstępnego może zostać uznana uzyskana przez kandydata ocena z egzaminu weryfikującego efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów pierwszego stopnia, o ile kandydat ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku oraz złoży zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych lub suplement do dyplomu.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Informacje w przygotowaniu

Składanie dokumentów

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi sposobu składania podań na studia na Politechnice Rzeszowskiej informujemy, że podanie może złożyć:

 • kandydat - osobiście,
 • kandydat - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej (dokumenty muszą być wysłane w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji), kopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo dyplomu opatrzona notarialnym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
 • w imieniu kandydata - osoba dysponująca upoważnieniem z notarialnym potwierdzeniem autentyczności podpisu kandydata do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w jego imieniu. W tym przypadku upoważniona osoba może w imieniu kandydata złożyć podpis na wymaganych dokumentach - Wzór upoważnienia (30 KB, PDF)

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
  2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kopię dokumentu potwierdzającego obowiązującą na ukończonej uczelni skalę ocen - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskaną przez kandydata średnią ocen ze studiów - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.
 2. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia powinien w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć zaświadczenie potwierdzające pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego lub kopię dokumentu potwierdzającego uzyskany wynik z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.
  W przypadku braku takiego dokumentu przyjmuje się E=0.
 3. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim będący obywatelem polskim, który nie uzyskał w trakcie studiów pierwszego stopnia oceny z języka angielskiego co najmniej 4.0 jest zobowiązany przedłożyć kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego spełniającego wymagania określone zarządzeniem rektora.
 4. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna, technologie wodorowe otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

Informacje w przygotowaniu