Mechatronika studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwenci kierunku mechatronika posiadają gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu obsługi, programowania, budowania systemów mechatroniki przemysłowej. Wykazują się znajomością zasad projektowania układów mechanicznych, programowania systemów automatyki, analizy dynamiki układów, obsługi oraz programowania systemów pomiarowych, programowania robotów, systemów wizyjnych oraz zasad budowy sieci przemysłowych. Nabyte kompetencje predysponują ich do pracy w zakładach produkcyjnych, jednostkach projektowych czy usługowych, działających w obszarze inżynierii mechanicznej. Absolwenci dysponują umiejętnościami, które umożliwiają im płynne poruszanie się w nowoczesnych technologiach informatycznych, takich jak: uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, rzeczywistość wirtualna, realizowanych zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0. Absolwenci samodzielnie planują i organizują pracę indywidualną i zespołową, komunikują się z szerokim gronem odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii. Wypracowują nowe rozwiązania dla złożonych problemów w zakresie mechatroniki, zasięgając w miarę potrzeb opinii ekspertów. Założeniem kształcenia na kierunku mechatronika jest pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin. Studenci nabywają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach w:

  • przedsiębiorstwach wytwarzających i wdrażających systemy automatyki przemysłowej, stacje zrobotyzowane, przemysłowe systemy pomiarowe w obszarze systemów wizyjnych, pomiarów dynamiki konstrukcji, pomiarów nieniszczących, pomiarów optycznych;
  • firmach wykorzystujących urządzenia mechatroniczne, systemy automatyki, zrobotyzowane procesy przemysłowe, technologie informatyczne do szkolenia i nauki;
  • firmach zajmujących się nadzorowaniem, kontrolą maszyn i urządzeń czy systemów automatyki;
  • przedsiębiorstwach z obszaru modelowania, symulacji, wizualizacji automatycznych linii produkcyjnych, laboratoriach i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
  • Informatyka i robotyka,
  • Komputerowo wspomagane projektowanie.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia pierwszego jest przygotowany do pracy w zawodzie lub studiów drugiego stopnia, ewentualnie kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.