Inżynieria materiałowa studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwent posiada gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie fizyki i chemii, nauk o materiałach inżynierskich: metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Dobiera materiały inżynierskie do różnych zastosowań. Wykorzystuje zaawansowaną wiedzę obejmującą technologię wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metody kształtowania struktury i właściwości materiałów. Stosuje podstawowe metody badań materiałów. Analizuje i formułuje racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach. Podejmuje działania mające na celu aktualizowanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie inżynierii materiałowej, a także śledzi najnowsze dokonania i trendy w technologiach, badaniach i zastosowaniach materiałów inżynierskich. Samodzielnie planuje i organizuje pracę indywidualną oraz zespołową, komunikuje się efektywnie z szerokim gronem specjalistów, posługując się specjalistyczną terminologią. Cechą charakterystyczną tego kierunku studiów  jest innowacyjność.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Nabyta wiedza i umiejętności predysponują ich do pracy w:

  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych,
  • zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu,
  • jednostkach doradczych i projektowych,
  • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania.
Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością.

Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
  • Technologie kształtowania właściwości nadstopów
  • Zaawansowane technologie materiałowe
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia pierwszego jest przygotowany do pracy w zawodzie lub studiów drugiego stopnia ewentualnie kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.