mechanika i budowa maszyn - Rzeszówstudia niestacjonarne I stopnia

Profil studiów

ogólnoakademicki

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

od 01.06.2021 do 14.09.2021 15:00

Limit miejsc

90

Opis kierunku

Absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn posiada wiedzę pozwalającą zrozumieć zasady budowy, metody wytwarzania i problematykę eksploatacji maszyn. Zna zasady mechaniki, potrafi projektować maszyny i ich elementy wykorzystując nowoczesne metody i narzędzia. Absolwent umie dobrać odpowiednie materiały do produkcji elementów maszyn, wykonać projekt, opracować technologię wytwarzania oraz nadzorować eksploatację urządzeń. Posiada umiejętność pracy zespołowej, koordynowania prac i oceny ich wyników, sprawnie posługuje się technikami informatycznymi. Wiedza i umiejętności absolwenta są rozszerzone w zakresie wybranej przez studenta specjalności.

Powrót do góry

Zasady przyjęć

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Przedmioty

Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

#Przedmiot
Wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego
Poziom
podstawowyrozszerzony
1matematykax 1x 2
2fizyka i astronomia/fizykax 1x 2

Olimpiady

Wykaz olimpiad stopnia centralnego przyznających kandydatom, będącym laureatami lub finalistami olimpiady, uprawnienie do przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego:

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Techniki Samochodowej
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej

Konkursy

Wykaz konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przyznających kandydatom, będącym laureatami konkursu, dodatkowe 100 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia:

 • Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (The International Statistical Literacy Project)

Harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2021/2022

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców)od 1 czerwca 2021 r.
do 14 września 2021 r. do godz. 1500
2Przyjmowanie od kandydatów (do wglądu) oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w celu dokonania weryfikacji wyników matur - dotyczy osób, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osób z tzw. "starą maturą"od 3 do 9 września oraz 15 września 2021 r. do godz. 1500
3Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)
5Przyjmowanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą potwierdzających uprawnienie do podjęcia studiów (miejsce składania: Dział Współpracy Międzynarodowej, bud. V, pok. 213, e-mail: m.warzybok@prz.edu.pl, k.kadaj@prz.edu.pl)
6Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia)16 września 2021 r. godz. 900
7Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia *)16 września 2021 r. godz. 1200
8Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 16 września 2021 r. do 17 września 2021 r.
oraz
od 20 września 2021 r. do 21 września 2021 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 21 września 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
9Ogłoszenie list osób przyjętych na studia i list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych21 września 2021 r. godz. 1800
10Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych *)od 22 września 2021 r. do 23 września 2021 r. do godz. 1500

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 23 września 2021 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
11Ogłoszenie list osób przyjętych na studia24 września 2021 r. godz. 1200
12Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 24 września 2021 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie od 3 do 9 września oraz 15 września 2021 r. do godz. 1500 - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców.

**) Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

PROCEDURA
PRZYGOTOWANIA PORTFOLIO WYKONANEGO W RAMACH EGZAMINU
ZDALNEGO Z UZDOLNIEŃ ARTYSTYCZNYCH NA STUDIA I STOPNIA NA
KIERUNEK ARCHITEKTURA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii tegoroczny proces rekrutacji na studia I stopnia na kierunek architektura odbędzie się w zmienionej formule. Tradycyjny egzamin rysunkowy zostanie zastąpiony portfolio wykonanym samodzielnie przez kandydata w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

Szczegółowe tematy rysunków zostaną udostępnione wszystkim zarejestrowanym kandydatom, bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Tematy będą aktywne tylko dla tych kandydatów, którzy uiszczą opłatę rekrutacyjną do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 1500.

Do przygotowania portfolio w trybie zdalnego egzaminu kandydaci powinni zaopatrzyć się w niezbędne materiały plastyczne potrzebne do wykonania prac rysunkowych, w tym przede wszystkim arkuszy brystolu lub innego grubego, białego papieru o gramaturze min 120 g/m² w formacie A3 (29,7 cm x 42,0 cm), ołówków o różnej twardości, gumki do mazania, deski rysunkowej oraz klipsów. Prace należy wysłać pocztą nie zgięte i zabezpieczone przed pomięciem w kopercie A3 lub dostarczyć osobiście, w tym przypadku nie jest wymagane wkładanie rysunków do koperty A3.

Oprócz materiałów rysunkowych niezbędny będzie również komputer/laptop/tablet wraz z dostępem do Internetu, a także aparat fotograficzny w celu wykonania zdjęć prac rysunkowych, niezwłocznie po ich ukończeniu w wyznaczonym czasie.

Zdjęcia dokumentujące samodzielnie wykonane rysunki należy przesłać zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 28 czerwca 2021 r. do godz. 1230 zdjęcie pierwszej pracy rysunkowej (pierwszy dzień egzaminu),
 • 29 czerwca 2021 r. do godz. 1230 zdjęcie drugiej pracy rysunkowej (drugi dzień egzaminu).

Brak wgranego do systemu zdjęcia, zdjęcie nieczytelne lub złej jakości, a także zdjęcie przesłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za portfolio.

Portfolio będzie składało się z dwóch rysunków wykonanych samodzielnie przez kandydata w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r.

Rysunek 1: MARTWA NATURA

28 czerwca 2021 r. o godzinie 1000 po zalogowaniu na indywidulane konto w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów, w zakładce PORTFOLIO w lewym menu, zostaną udostępnione zdjęcia martwej natury – kompozycja - w trzech ujęciach. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio. Należy wybrać jedno ujęcie i na jego podstawie wykonać rysunek perspektywiczny. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku ołówkiem na białym papierze (o gramaturze min 120 g/m²) i formacie arkusza A3 (29,7 cm x 42,0 cm), w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • konstrukcja poszczególnych elementów kompozycji,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału.

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

O godzinie 1200 należy wykonać 1 zdjęcie pracy rysunkowej i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Zdjęcie przysłane po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można dalej kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.
Zdjęcie pierwszego rysunku wykonanego 28 czerwca 2021 r. należy wgrać w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

Rysunek 2: KOMPONOWANIE PRZESTRZENI Z WYOBRAŹNI

W dniu 29 czerwca 2021 r. o godzinie 1000, w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata w SIR, zostanie udostępniony drugi temat zadania rysunkowego. Bezpośredni link do tematu: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu rysunku perspektywicznego zgodnie z zadanym w linku tematem. Podobnie jak pierwszego dnia, rysunek ma być wykonany ołówkiem, na arkuszu A3, w orientacji pionowej. Rysunek powinien być wykonany odręcznie bez użycia linijek, cyrkli i innych pomocy. Na rysunek należy przeznaczyć 2 godziny.

Ocenie będzie podlegać:

 • kompozycja na arkuszu,
 • zachowanie zasad perspektywy,
 • pokazanie światłocienia,
 • odzwierciedlenie faktury i materiału,
 • plastyczność wizji,
 • przekaz i kreatywność

Rysunek nie może być podpisany ani opatrzony jakimkolwiek symbolem umożliwiającym identyfikację autora pracy. Jeśli rysunki zostaną podpisane lub oznaczone jakąkolwiek sygnaturą lub symbolem Komisja Egzaminacyjna podejmie decyzję o przyznaniu oceny niedostatecznej, co będzie oznaczało niezaliczenie egzaminu.

Po skończeniu pracy o godzinie 1200, należy wykonać 1 zdjęcie drugiego rysunku i wgrać plik do systemu SIR, najpóźniej do godziny 1230. Zdjęcie powinno być w formacie JPG, dobrej jakości tak, aby można było porównać go z oryginałem dostarczonym w późniejszym terminie do Komisji Egzaminacyjnej. Wysłanie zdjęcia po godzinie 1230 będzie skutkowało oceną niedostateczną za pracę rysunkową. Po zrobieniu zdjęcia, rysunku nie można dalej kontynuować, poprawiać ani w żaden sposób modyfikować.
Zdjęcie drugiego rysunku wykonanego 29 czerwca 2021 r. należy wgrać w zakładce PORTFOLIO na koncie kandydata. Bezpośredni link: https://rekrutacja.prz.edu.pl/konto/portfolio.

W razie problemów z wgraniem pliku, zdjęcia można wysłać na adres: portfolio2021@prz.edu.pl, wpisując w temacie wiadomości i w treści maila wyłącznie numer SIR, a zdjęcie dołączyć jako załącznik. Jest to wyjście, z którego można korzystać jedynie w awaryjnych przypadkach. W tym przypadku zdjęcie również musi zostać wysłane do godz. 1230 w dniu, w którym odbywa się egzamin.

Kolejnym etapem - w procesie egzaminacyjnym jest przesłanie pocztą, wykonanych w dniach 28 i 29 czerwca 2021 r. podczas zdalnego egzaminu, prac rysunkowych. Należy je wysłać do Komisji Rekrutacyjnej w kopercie formatu A3 w dniach od 29 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Prace wysłane pocztą muszą dotrzeć do Komisji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. do godziny 1500, decyduje data wpływu dokumentów.

Rysunki zapakowane do koperty A3 należy zabezpieczyć przez zniszczeniem, pogięciem oraz jakimkolwiek uszkodzeniem. Do przesyłki oprócz niepodpisanych rysunków należy dołączyć w osobnej zaklejonej kopercie wypełnione i podpisane oświadczenie wraz z kartą identyfikacyjną. Oświadczenie oraz karta identyfikacyjna do pobrania: załącznik nr 1, załącznik nr 2.

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2,
35-084 Rzeszów
Z dopiskiem: Portfolio 2021 - architektura

Uwaga!
Decyduje data doręczenia przesyłki, do dnia 2 lipca 2021 r. do godziny 1500, a nie data stempla pocztowego.

Portfolio można również dostarczyć osobiście w dniu 2 lipca 2021 r. w godzinach od 1000 do 1400 do budynku P przy ul. Poznańskiej 2, pokój nr P-25, sala za portiernią. Prace należy przygotować analogicznie jak te wysłane pocztą, za wyjątkiem wkładania prac do koperty A3, należy jednak załączyć oświadczenie i kartę identyfikacyjną umieszczone w osobnej kopercie.

Wyniki oceny portfolio zostaną ogłoszone 9 lipca 2021 r. Każdy kandydat otrzyma informację o uzyskanym wyniku na portalu rekrutacyjnym, na którym zarejestrował swoje zgłoszenie.

Warunkiem uczestnictwa w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest uzyskanie oceny min. 3,0 za każdą z dostarczonych prac rysunkowych.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 65/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 14 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przygotowania portfolio wykonanego w ramach egzaminu zdalnego z uzdolnień artystycznych na studia pierwszego stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2021/2022

Procedura przygotowania portfolio wykonanego w ramach egzaminu zdalnego z uzdolnień artystycznych na studia I stopnia na kierunek architektura w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Karta identyfikacyjna kandydata na kierunek architektura Politechniki Rzeszowskiej

Harmonogram przygotowania portfolio

Powrót do góry

Składanie dokumentów

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi sposobu składania podań na studia na Politechnice Rzeszowskiej informujemy, że podanie może złożyć:

 • kandydat - osobiście,
 • kandydat - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej (dokumenty muszą być wysłane w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji), kopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo dyplomu opatrzona notarialnym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
 • w imieniu kandydata - osoba dysponująca upoważnieniem z notarialnym potwierdzeniem autentyczności podpisu kandydata do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w jego imieniu. W tym przypadku upoważniona osoba może w imieniu kandydata złożyć podpis na wymaganych dokumentach - Wzór upoważnienia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
  2. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą - kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą - oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  6. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  7. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - tzn. z klauzulą informacyjną dla kandydatów na studia, dostępną na stronie internetowej systemu SIR..
 2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim, który nie uzyskał z egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego z języka angielskiego wyniku na poziomie rozszerzonym w zakresie od 80% do 100% jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 3. Kandydat - cudzoziemiec ma obowiązek dostarczyć:
  1. dokumenty potwierdzające znajomość języka, w którym będą prowadzone studia,
  2. dokumenty potwierdzające dobry stan zdrowia,
  3. dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria farmaceutyczna, inżynieria w medycynie, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 21 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

Powrót do góry

Wysokość opłaty za studia

3190 zł / semestr

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej

85 zł

2. Termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

do 14.09.2021

3. Wnoszenie opłaty

Kandydat na studia pierwszego stopnia, który w ramach jednej rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR), dokonuje wyboru dwóch kierunków studiów (podstawowego i równoległego) na tej samej formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych wnosi jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w pkt. 1.

Kandydat, który nie został przyjęty na wybrany kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji podstawowej, ubiegający się ponownie o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w rekrutacji uzupełniającej lub na studia niestacjonarne pierwszego stopnia wnosi ponownie opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości określonej odpowiednio w pkt. 1.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rekrutacji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku lub kierunkach studiów.

Powrót do góry

4. Zwrot opłaty

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

 • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji, określonym odpowiednio w pkt. 2;
 • niezłożenia PORTFOLIO w przypadku kandydatów na kierunek architektura;
 • nieotrzymania świadectwa dojrzałości w związku z negatywnym wynikiem egzaminu maturalnego;
 • unieważnienia rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminach określonych w pkt. 2;
 • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do dnia 31 października 2021 r.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

Pliki do pobrania:

Powrót do góry