Inżynieria środków transportu studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Kompetencje absolwenta
Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę inżynierską i umiejętności z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji i diagnostyki środków transportu jak również technicznej obsługi procesów transportowych. Wykazuje się kompetencjami niezbędnymi do efektywnej pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących najnowsze systemy komputerowego wspomagania prac inżynierskich, w szczególności z branży "automotive", przedsiębiorstwach transportowych oraz profesjonalnej aktywności na rynku usług motoryzacyjnych i transportowych. Absolwent samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje złożone i nietypowe problemy inżynieryjne i badawcze z zakresu opracowywania kompleksowych procesów transportowych oraz budowy i eksploatacji pojazdów. Samodzielnie planuje i realizuje indywidualne i zespołowe zadania zawodowe. Współpracuje w zespole specjalistów, komunikując się efektywnie za pomocą specjalistycznej terminologii, także w języku obcym.

Typowe miejsca/stanowiska pracy
Ogólna wiedza i umiejętności zostają poszerzone i ukierunkowane w ramach wybranej przez studenta specjalności, dając absolwentom możliwość rozwijania własnych zainteresowań zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami na rynku pracy.

Typowe stanowiska pracy:

  • Inżynier transportu,
  • Kierownik serwisu samochodowego,
  • Logistyk, spedytor, organizator transportu,
  • Diagnosta samochodowy,
  • Doradca techniczny lub pracownik BOK.
Możliwe do wyboru bloki przedmiotów obieralnych (specjalności)
  • Diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych,  
  • Logistyka i inżynieria transportu,   
  • Komputerowe projektowanie środków transportu.
Możliwość uzyskiwania kwalifikacji na wyższym poziomie
Absolwent studiów stopnia pierwszego jest przygotowany do pracy w zawodzie lub studiów drugiego stopnia, ewentualnie kontynuowania nauki na studiach podyplomowych.