Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

Profil studiów

praktyczny Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Zarządzania

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Po ukończeniu kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent będzie posiadał kompleksowe umiejętności i kompetencje związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożenia wewnętrznego oraz przeciwdziałaniem mu. W trakcie studiów zdobędzie umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej oraz narodowej.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • podstawy nauk społecznych, organizacji i zarządzania,
 • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem wewnętrznym,
 • konkretny i optymalny w danych warunkach sposób postępowania,
 • uwzględnianie ryzyka i przewidywanie skutków podejmowanych decyzji,
 • kierowanie zespołami ludzkimi,
 • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
 • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.
Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:
 • jednostki organizacyjne służb państwowych (m.in. Policja, Siły Zbrojne RP, Służba Celna, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Straż Graniczna),
 • organy administracji rządowej i samorządowej,
 • firmy i instytucje z sektora ochrony osób i mienia,
 • wewnętrzne służby ochrony firm i instytucji,
 • agencje detektywistyczne.
Ścieżki kształcenia:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportu
 • Bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe
 • Służby i formacje ochrony bezpieczeństwa