Zarządzanie studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Zarządzania

Zapisy

od 01.06.2024 do 12.09.2024 15:00

Limit miejsc

90

2 - dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego i podejmujących studia na podstawie decyzji rektora

Opis kierunku

Po ukończeniu kierunku Zarządzanie absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy. Będzie mógł realizować powierzone zadania w zakresie różnych funkcji zarządzania w firmach i instytucjach.

Umiejętności i wiedza absolwenta kierunku:

 • prowadzenie własnej firmy
 • kształtowanie strategii firm i instytucji
 • zarządzanie finansami
 • projektowanie strategii marketingowej firm
 • zarządzanie personelem
 • realizacja badań marketingowych
 • wykorzystanie technik sprzedaży
 • zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarządzania
 • skuteczna autoprezentacja
 • negocjacje handlowe
 • analiza i ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej

Zawody i instytucje, w których będzie mógł pracować absolwent:

 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności (produkcyjne, handlowe, usługowe)
 • firmy doradcze
 • instytucje otoczenia biznesu
 • instytucje zajmujące się badaniem rynku i prowadzeniem działalności marketingowej
 • organy administracji publicznej

Ścieżki kształcenia:

 • Rachunkowość w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw
 • Start-up - kreowanie innowacyjnego biznesu
 • Profesjonalny menedżer
 • Zarządzanie zespołem projektowym
 • Komunikacja w biznesie

Zasady rekrutacji

Uchwała nr 71/2023 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2023 r. (404 kB, PDF)
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Uchwała nr 5/2024 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 12 marca 2024 r. (149 kB, PDF)
zmieniająca uchwałę nr 71/2023 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025

Zarządzenie nr 27/2024 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 22 kwietnia 2024 r. (273 kB, PDF)
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów jakie uprawniają kandydatów cudzoziemców do ubiegania się o przyjęcie na studia na Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2024/2025

Punkty

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej jest wskaźnik rekrutacji R obliczony według wzoru:

R = D + S + 2E

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

D – ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych;
S – średnia ocen ze studiów;
E – pozytywna ocena z egzaminu wstępnego, w przypadku rekrutacji na kierunek architektura pozytywna ocena portfolio.

Ocena na dyplomie ukończonych studiów wyższych (D), średnia ocen ze studiów (S) oraz ocena z egzaminu wstępnego (E) są przeliczane na punkty przez odpowiednią wagę ustaloną stosownie do skali ocen obowiązującej w ukończonej przez kandydata szkole wyższej według poniższego zestawienia:

 • gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 – waga 1,0
 • gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 – waga 5/5,5
 • gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 – waga 5/6

Jako ocena z egzaminu wstępnego może zostać uznana uzyskana przez kandydata ocena z egzaminu weryfikującego efekty uczenia się osiągnięte podczas studiów pierwszego stopnia, o ile kandydat ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku oraz złoży zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych lub suplement do dyplomu.

Szczegółowy harmonogram
poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego
na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2024 r.
do 12 września 2024 r. do godz. 1500
2Egzamin wstępny: termin ustalony przez Dziekana
3Składanie PORTFOLIO x) przez kandydatów na kierunek architektura
Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek architektura
osobiście w dniu 3 września 2024 r.
w godzinach od 1000 do 1300

budynek P, ul. Poznańska 2, pokój nr P-105

dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć, do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. oceny prac zawartych w PORTFOLIO, do dnia 3 września 2024 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do Komisji.

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2, pokój P-105
35-084 Rzeszów
z dopiskiem: Portfolio-architektura II stopień
4Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów i ich weryfikacja xx)od 3 do 5 września 2024 r. w godz. 900 - 1500
oraz
od 12 do 13 września 2024 r. w godz. 900 - 1500
5Posiedzenie Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia16 września 2024 r. godz. 1100
6Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w SIR faktu przyjęcia na studia16 września 2024 r. godz. 1500
7Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia17 września 2024 r.
8Wysyłanie decyzji albo zawiadomieńod 17 września 2024 r.

x) Zgodnie z § 23 załącznika do uchwały nr 71/2023 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewiczaz dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025.

xx) Niezłożenie wymaganych dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji skutkuje niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowy harmonogram
poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora
na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

1Rejestracja kandydatów cudzoziemców w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2024 r.
do 12 września 2024 r. do godz. 1500
2Egzamin wstępny: termin ustalony przez Dziekana
3Składanie PORTFOLIO x) przez kandydatów cudzoziemców na kierunek architektura
Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek architektura
osobiście w dniu 3 września 2024 r.
w godzinach od 1000 do 1300

budynek P, ul. Poznańska 2, pokój nr P-105

dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć, do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej ds. oceny prac zawartych w PORTFOLIO, do dnia 3 września 2024 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do Komisji.

Adres do wysyłki:
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
ul. Poznańska 2, pokój P-105
35-084 Rzeszów
z dopiskiem: Portfolio-architektura II stopień
4Przyjmowanie od kandydatów cudzoziemców wymaganych dokumentów i ich weryfikacjaod 3 do 5 września 2024 r. w godz. 900 - 1500
oraz
od 12 do 13 września 2024 r. w godz. 900 - 1500
5Ustalenie wymaganej minimalnej liczby punktów uprawniającej do przyjęcia na studia16 września 2024 r. godz. 1100
6Ogłoszenie na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata cudzoziemca w SIR faktu przyjęcia na studia16 września 2024 r. godz. 1500
7Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia17 września 2024 r.
8Wysyłanie decyzjiod 17 września 2024 r.

x) Zgodnie z § 23 załącznika do uchwały nr 71/2023 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewiczaz dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2024/2025.

Składanie dokumentów

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi sposobu składania podań na studia na Politechnice Rzeszowskiej informujemy, że podanie może złożyć:

 • kandydat - osobiście,
 • kandydat - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej (dokumenty muszą być wysłane w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji), kopia oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo dyplomu opatrzona notarialnym potwierdzeniem za zgodność z oryginałem,
 • w imieniu kandydata - osoba dysponująca upoważnieniem do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym. W tym przypadku upoważniona osoba może w imieniu kandydata złożyć podpis na wymaganych dokumentach - Wzór upoważnienia (199 KB, PDF)

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata;
  2. kopię dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich), studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kopię dokumentu potwierdzającego obowiązującą na ukończonej uczelni skalę ocen - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. kopię dokumentu potwierdzającego uzyskaną przez kandydata średnią ocen ze studiów - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. kandydat posiadający dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły wyższej uzyskany za granicą – kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równoważność dyplomu uzyskanego za granicą z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych – oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.
 2. Kandydat cudzoziemiec ubiegający się o przyjęcie na studia na Politechnice Rzeszowskiej niezależnie od wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zobowiązany jest dostarczyć do Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców w terminie wynikającym z harmonogramu rekrutacji dokument potwierdzający znajomość języka (273 kB, PDF), w którym będą prowadzone studia.
 3. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia powinien w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć zaświadczenie potwierdzające pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego lub kopię dokumentu potwierdzającego uzyskany wynik z weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych podczas studiów - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem.
  W przypadku braku takiego dokumentu przyjmuje się E=0.
 4. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim będący obywatelem polskim, który nie uzyskał w trakcie studiów pierwszego stopnia oceny z języka angielskiego co najmniej 4.0 jest zobowiązany przedłożyć kopię dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego spełniającego wymagania określone zarządzeniem rektora (273 kB, PDF).
 5. Kandydaci przyjęci na studia na kierunek: biotechnologia, inżynieria farmaceutyczna, technologia chemiczna, technologie wodorowe otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy po dokonaniu wpisu na listę studentów. Kandydaci są zobowiązani dostarczyć do dziekanatu właściwego wydziału zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w terminie 14 dni licząc od rozpoczęcia semestru zgodnie ze szczegółową organizacją roku akademickiego.

Wysokość opłaty za studia

3140 zł / semestr

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej

85 zł

2. Termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

do 12.09.2024 r.

3. Wnoszenie opłaty

Kandydat na studia drugiego stopnia (stacjonarne lub niestacjonarne) wnosi jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w pkt. 1.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rekrutacji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku lub kierunkach studiów.

Powrót do góry

4. Zwrot opłaty

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

 • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w SIR, określonym odpowiednio w pkt. 2;
 • unieważnienia rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminach określonych odpowiednio w pkt. 2;
 • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym z uzdolnień artystycznych na kierunek architektura;
 • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów;
 • nadpłaty (wniesienie opłaty za kierunek równoległy).

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do dnia 31 października 2024 r.

W przypadku cudzoziemców przyjmowanych na studia na podstawie decyzji administracyjnej rektora, wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty należy złożyć do rektora za pośrednictwem Komisji ds. rekrutacji cudzoziemców.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

Pliki do pobrania: