Inżynieria chemiczna i procesowa studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Chemiczny

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Program studiów II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa obejmuje kształcenie poszerzone w obszarze nauk technicznych w zakresie procesów przenoszenia ciepła, a także jednoczesnego przenoszenia ciepła i masy, dynamiki i optymalizacji procesowej, projektowania zintegrowanych systemów procesowych, katalizy przemysłowej, reaktorów wielofunkcyjnych oraz komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych, w tym procesów przetwórczych tworzyw polimerowych.
Realizowane jest to poprzez moduły kształcenia podzielone na blok podstawowy, związany z ogólną działalnością inżynierską i dwa obieralne bloki specjalnościowe: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych oraz Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Program kształcenia na studiach II stopnia uwzględnia również kształcenie w zakresie języka obcego obejmujące specjalistyczną terminologię w zakresie studiowanej dyscypliny oraz kształcenie z zakresu ekonomicznych i organizacyjno-prawnych podstaw działalności gospodarczej. Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej magisterskiej i złożeniem egzaminu dyplomowego zgodnie z procedurą ustaloną przez Radę Wydziału.

Absolwent studiów na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa posiada wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych. Rozumie i potrafi wykorzystać do rozwiązywania problemów technicznych podstawowe zasady i prawa fizyczne leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej - w tym: zasady bilansowania masy, energii i pędu, prawa równowag (chemicznych i fazowych), prawa kinetyki procesowej. Rozumie przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów, potrafi planować i prowadzić badania, korzystać z przyrządów pomiarowych oraz interpretować uzyskane wyniki.
Zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, w szczególności:

  • zasady projektowania procesów i aparatów,
  • techniki obliczeniowe i symulacyjne,
  • potrafi wykorzystać typowe komercyjne programy wspomagające projektowanie,
  • potrafi opracować własne proste programy obliczeniowe,
  • umie korzystać z literatury fachowej i baz danych,
  • umie przygotowywać kalkulację kosztów procesowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym i branżach pokrewnych – na stanowiskach związanych z prowadzeniem i organizacją procesów produkcyjnych oraz biurach projektowych i firmach konsultingowych. Zakres wiedzy ekonomicznej umożliwia mu podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej. Absolwent posiada znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podjęcia studiów wyzszego stopnia lub odpowiednich studiów podyplomowych.