Technologie wodorowe studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

Profil studiów

ogólnoakademicki Tooltip

Język wykładowy

polski

Wydział

Wydział Chemiczny

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Program studiów obejmuje kształcenie poszerzone w zakresie wybranych aspektów dotyczących technologii wodorowych obejmujące m.in. scentralizowane i rozproszone technologie wytwarzania wodoru, sposoby jego magazynowania w różnych stanach skupienia, systemy dystrybucji z wykorzystaniem sieci przesyłowej oraz dedykowanych form transportu, kierunki wykorzystania wodoru oraz jego pochodnych w różnych gałęziach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Program studiów daje dodatkowo możliwość zindywidualizowania ścieżki kształcenia, zgodnie z zainteresowaniami studenta, poprzez wybór z oferty specjalistycznych przedmiotów wybieranych.

Kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku technologie wodorowe posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii produkcji wodoru, w tym ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych oraz możliwości jego wykorzystania w różnych zastosowaniach i sektorach gospodarki. Zna zasady działania, budowę i wymogi eksploatacyjne urządzeń i systemów wykorzystywanych do produkcji wodoru, magazynowania, przesyłu i dystrybucji wodoru. Wykorzystuje zaawansowane metody, techniki i narzędzia do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku, w szczególności w zakresie oceny jakości surowców i produktów, kontroli przebiegu procesów, projektowania i optymalizacji urządzeń i systemów wykorzystywanych do otrzymywania, oczyszczania i separacji wodoru. Dobiera i stosuje techniki obliczeniowe oraz posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do modelowania, projektowania, optymalizacji elementów systemu produkcji, przesyłu i dystrybucji wodoru. Potrafi planować i prowadzić badania oraz interpretować uzyskane wyniki. Umie wyszukiwać konieczne informacje z literatury fachowej i baz danych, dokonuje ich syntezy i twórczej interpretacji oraz umiejętnie je przetwarza.
Ma pogłębioną wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań prawnych i regulacyjnych charakterystycznych dla gospodarki wodorowej, w tym w zakresie realizacji Europejskiej Strategii Wodorowej.
 
Typowe miejsca/stanowiska pracy

Absolwent studiów II stopnia na kierunku technologie wodorowe jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych z sektorów energochłonnych wykorzystujących wodór na skalę przemysłową, w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, przygotowaniem, wykonawstwem, eksploatacją systemów, instalacji i obiektów do produkcji wodoru i jego pochodnych metodami konwencjonalnymi oraz z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w przedsiębiorstwach zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją wodoru z wykorzystaniem stosownej infrastruktury przesyłowej i transportowej, infrastruktury tankowania, w przedsiębiorstwach produkujących i wykorzystujących ogniwa paliwowe m.in. w energetyce, ciepłownictwie, transporcie i innych sektorach gospodarki, w tym przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych opracowujących projekty związane z rozwojem i wdrażaniem technologii wodorowych, w jednostkach badawczych zajmujących się rozwojem i integracją technologii, działaniami innowacyjnymi, w tym prototypowaniem, testowaniem, wdrażaniem i walidacją technologii wodorowych.

Typowymi zajmowanymi stanowiskami są: inżynier procesu, inżynier produktu, technolog, inżynier ds. badań i rozwoju, specjalista ds. produkcji, specjalista ds. kontroli jakości.