energetykastudia stacjonarne I stopnia

Wydział

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Zapisy

Limit miejsc

-

Opis kierunku

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera oraz możliwość podjęcia studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra. Kierunek energetyka jest prowadzony przy współpracy z jednostkami dydaktycznymi Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Studia na kierunku energetyka umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej energetyki i najnowszych technologii energetycznych, zapoznają z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Przygotowana oferta na dwóch specjalnościach umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie: mechaniki technicznej, termodynamiki technicznej, wykorzystanie nowoczesnych maszyn energetycznych, techniki cieplnej, nowoczesnych technologii wytwarzania energii elektrycznej wraz z zagadnieniami ochrony środowiska i oczyszczania spalin, wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej, zagadnieniami diagnostyki i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych procesów automatyki i sterowania, układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki, gospodarki energetycznej, efektywnego gospodarowania energią z wykorzystaniem różnych surowców energetycznych, wykonywania audytów energetycznych oraz zarządzania ryzykiem w energetyce. Studia dają możliwość poznania zasad gospodarki energetycznej w elektrowniach, elektrociepłowniach, zakładach przemysłowych, firmach i gminach.

Zagadnienia realizowane w ramach specjalności technologie energetyczne dotyczą szczegółowych technologii produkcji energii elektrycznej w układach kogeneracyjnych, gazowych, gazowo-parowych i wiatrowych, procesów konwersji energii i ich sprawności, magazynowania energii, ekologicznych skutków wykorzystania i konwersji energii ze źródeł odnawialnych. Przedstawione są kierunki rozwoju i prognozy wdrażania. W programie uwzględnione są również zagadnienia prawne i techniczne dotyczące energetyki jądrowej oraz możliwości wykorzystania miejscowych zasobów energii geotermalnej. Tematyka realizowanych zajęć wprowadza studentów w dziedzinę eksploatacji maszyn energetycznych i napędów elektrycznych w szerokim zakresie ich praktycznego stosowania. Mocno podkreślone są problemy energooszczędności w układach napędowych, zabezpieczania i sterowania układami napędowymi w elektrowniach parowych i gazowych oraz ekologiczne wymagania stawiane współczesnym urządzeniom wytwórczym. Do programu włączono zagadnienia nowoczesnych technologii oczyszczania spalin.
Realizowany program przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów energooszczędności w układach wytwórczych, wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz projektowania przemysłowych układów napędowych z wykorzystaniem programów wspomagających obliczenia. Zdobyta wiedza w zakresie technologii wytwarzania i dystrybucji energii, sterowania układów napędów przemysłowych oraz ich eksploatacji daje duże możliwości zatrudnienia w przemyśle wytwórczym, wydobywczym oraz zakładach przemysłowych.

Absolwent specjalności technologie energetyczne będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze konwersji energii i systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii.

Zawody i instytucje, w których możesz pracować:

 • główny energetyk zakładów przemysłowych, konsultant, projektant w dziedzinie systemów wytwarzania
 • elektrownie, elektrociepłownie i firmy związane z przesyłem i dystrybucją energii jako specjalista układów kogeneracyjnych i nowoczesnych rozwiązań małej energetyki
 • m.in.: Polska Grupa Energetyczna, Elektrownie, WSK PZL Rzeszów, WSK PZL Mielec, Zelmer, Zapel, Fanina, Autosan, Elektrociepłownie.

Powrót do góry

Harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia – rekrutacja podstawowa na rok akademicki 2018/2019 (z wyłączeniem kierunku architektura)

1Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (dotyczy również cudzoziemców chcących podjąć studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich)od 1 czerwca 2018 r.
do 9 lipca 2018 r. do godz. 1500
2Rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji kandydatów - cudzoziemców - chcących podjąć studia z pominięciem zasad obowiązujących obywateli polskich oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studiaod 1 czerwca 2018 r.
do 24 lipca 2018 r. do godz. 1500
3Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego celem weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego x)do 9 lipca 2018 r. godz. 1500
4Przyjmowanie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego w celu weryfikacji uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich x)do 9 lipca 2018 r. godz. 1500
5Posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (MKR)11 lipca 2018 r. godz. 900
6Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i kandydatów umieszczonych na listach rezerwowych *)11 lipca 2018 r. godz. 1300
7Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia **)od 11 lipca 2018 r. do 16 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
8Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych17 lipca 2018 r. godz. 1200
9Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 17 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 20 lipca 2018 r. do godz. 1300 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
10Ogłoszenie list osób przyjętych na studia oraz list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych20 lipca 2018 r. godz. 1500
11Przyjmowanie oraz weryfikacja dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych **)od 23 lipca 2018 r. do 24 lipca 2018 r.

(dokumenty wysłane pocztą muszą dotrzeć do MKR do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 1500 - decyduje data wpływu dokumentów do MKR)
12Ogłoszenie list osób przyjętych na studia spośród kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia25 lipca 2018 r.
13Wysyłanie decyzji i zawiadomieńod 26 lipca 2018 r.
14Rozpatrywanie odwołań6 września 2018 r.

x) Niezłożenie dokumentów potwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego traktuje się jako rezygnację z uprawnienia do kwalifikacji na studia na zasadach obowiązujących laureatów oraz finalistów olimpiad lub konkursów.

*) Ogłoszenie list nastąpi po weryfikacji wyników matur w Krajowym Rejestrze Matur (KReM). Osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych w KReM oraz osoby z tzw. "starą maturą" w celu dokonania weryfikacji wyników matur zobowiązane są do przedłożenia do wglądu oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę lub OKE w terminie internetowej rejestracji kandydatów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r. do godz. 1500) - dotyczy również obywateli polskich, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

**)Niezłożenie wymaganych dokumentów w podanym terminie traktuje się jako rezygnację z podjęcia studiów, równoznaczną ze skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Powrót do góry

Składanie dokumentów

W związku z częstymi zapytaniami dotyczącymi sposobu składania podań na studia na Politechnice Rzeszowskiej informujemy, że podanie może złożyć:

 • kandydat - osobiście,
 • kandydat - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej (dokumenty muszą być wysłane w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji),
 • w imieniu kandydata - osoba dysponująca upoważnieniem z notarialnym potwierdzeniem autentycznoności podpisu kandydata do podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w jego imieniu. W tym przypadku upoważniona osoba może w imieniu kandydata złożyć podpis na wymaganych dokumentach - Wzór upoważnienia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 1. Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia zakwalifikowany do przyjęcia na pierwszy rok studiów jest zobowiązany w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji złożyć odpowiednio następujące dokumenty:
  1. ankietę osobową (formularz PODANIA SIR) – wydrukowaną z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisaną przez kandydata ;
  2. kandydat z tzw. „nową maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikatu świadectwa dojrzałości, kopię aneksu do świadectwa dojrzałości wydanego przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  3. kandydat z tzw. „starą maturą”: kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości albo duplikat świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również kopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej, kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  4. kandydat posiadający świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą - kopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ, a w przypadku świadectwa lub innego dokumentu, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlegają uznaniu w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty za dokument poświadczający w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu, również decyzję kuratora, wydaną przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument uzyskane za granicą [zasady i tryb postępowania w sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą określa art. 93 ust. 3 i art. 93b-93h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447)] - oryginał świadectwa lub innego dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  5. kandydat posiadający dyplom Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) wydany przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  6. kandydat posiadający dyplom Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wydany przez Szkołę Europejską zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10) – kopię dyplomu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez uprawniony organ - oryginał dyplomu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  7. kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w skali 2:1) - oryginał dokumentu należy przedstawić do wglądu MKR w celu poświadczenia zgodności kopii składanego dokumentu z jego oryginałem;
  8. kolorowe zdjęcie kandydata na studia w wersji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300 dpi - wymagania dotyczące zdjęć w wersji elektronicznej;
  9. oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).
 2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na kierunek biogospodarka, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna otrzymają skierowanie na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia do Dziekanatu Wydziału Chemicznego zaświadczenia lekarskiego w terminie określonym w decyzji w sprawie warunkowego przyjęcia na studia.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia prowadzone w języku angielskim na kierunek inżynieria chemiczna i procesowa zobowiązani są przedłożyć dodatkowo:
  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na uiszczenie opłaty za kształcenie w języku angielskim zgodnie z bieżącymi stawkami określonymi w zarządzeniu rektora, oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem;
  2. kserokopii dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Powrót do góry

1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej

85 zł

2. Termin wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

do 09.07.2018

3. Wnoszenie opłaty

Kandydat na studia pierwszego stopnia, który w ramach jednej rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR), dokonuje wyboru dwóch kierunków studiów (podstawowego i równoległego) na tej samej formie studiów (stacjonarnych lub niestacjonarnych) wnosi jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości określonej w pkt. 1.

Kandydat, który nie został przyjęty na wybrany kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w rekrutacji podstawowej, ubiegający się ponownie o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w rekrutacji uzupełniającej lub na studia niestacjonarne pierwszego stopnia wnosi ponownie opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości określonej odpowiednio w pkt. 1.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną, o której mowa w pkt. 1 na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany przez System Internetowej Rejestracji (SIR) podczas procesu rejestracji, w terminie określonym w pkt. 2.

Opłata rekrutacyjna zostanie odnotowana w SIR na osobistym koncie kandydata (zakładka „Opłata rekrutacyjna” zaświeci się na zielono).

W przypadku, gdy dokonanie opłaty przez kandydata, nie zostało odnotowane w SIR, kandydat zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zakończenia internetowej rejestracji (zgodnie z harmonogramem rekrutacji), niezwłocznie dostarczyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dowód wpłaty (osobiście, faksem lub drogą elektroniczną).

Kandydat, który nie wniesie opłaty rekrutacyjnej w wysokości i w terminie określonym odpowiednio w pkt. 1 i 2, nie zostanie uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym na wybranym kierunku (kierunkach) studiów.

Powrót do góry

4. Zwrot opłaty

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w przypadku:

 • rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji, określonym odpowiednio w pkt. 2;
 • umotywowanej nieobecności kandydata na egzaminie wstępnym z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura oraz na egzaminie sprawdzającym posiadane przez kandydata kwalifikacje i kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów;
 • nieotrzymania świadectwa dojrzałości w związku z negatywnym wynikiem egzaminu maturalnego;
 • unieważnienia rejestracji wskutek wniesienia opłaty po terminach określonych w pkt. 2;
 • nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

Zwrotu opłaty rekrutacyjnej dokonuje się na pisemny wniosek kandydata, na wskazane przez niego konto bankowe.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej wraz z potwierdzeniem dowodu wpłaty kandydat jest zobowiązany złożyć do Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie:

 • do dnia 31 października 2018 r. - w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru zimowego;
 • do dnia 30 marca 2019 r. - w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

Kandydat ponosi wszelkie koszty związane z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej, w tym koszty manipulacyjne, opłaty bankowe, prowizje, a także koszty związane ze zwrotem środków nadpłaconych w postępowaniu rekrutacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie Uczelni.

Pliki do pobrania:

Powrót do góry